Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Публично предлагане на акции

Публично предлагане на акции

Какво представлява?

Публичното предлагане е предлагане и пласиране на ценни книжа на фондовата борса/регулирания пазар, чрез което компаниите целят да придобият публичен статут и/или да наберат средства чрез капиталовите пазари. Процесът е свързан с предлагането на акции, облигации, както и хибридни инструменти (конвертируеми или заменими облигации, привилегировани акции).

УниКредит Булбанк, в качеството си на инвестиционен посредник, може да действа като водещ мениджър за емитентите (дружества, общини, банки, други) по отношение на първичното публично предлагане (IPO), вторичното публично предлагане (SPO), Увеличение на капитала и други видове предлагания, които се осъществяват чрез процедура на публично предлагане.

Акции

При първичното публично предлагане дружеството придобива статут на публично и акциите му се регистрират за търговия на регулиран пазар (фондова борса) и публично предлага нови и/или съществуващи акции за първи път:

 • Нови акции (Увеличение на капитала)
  Издадени за набиране на нов капитал и постъпленията остават в компанията. Увеличението на капитала е начинът, по който публичното дружество може да набере допълнителен ресурс за финансиране на своите проекти (инвестиционна програма, придобивания и т.н.), или се нуждае от допълнителен капитал, или цели да подобри капиталовата си структура.
 • Съществуващи акции (Вторично предлагане)
  Предлагани от съществуващите акционери. Постъпленията остават на разположение на акционерите и по този начин акционерите осребряват частично или изцяло инвестициите си в дружеството или осигуряват ресурс за развитие на други проекти.

Предимства

 • По-широка инвеститорска база 
 • Допълнителен източник на финансиране
 • Увеличена прозрачност и информираността на обществото за компанията

За кого е предназначено?

 • Дружества в атрактивна индустрия, с добра репутация, с добри бъдещи приходи и потенциал за растеж
 • Дружества, които имат нужда да финансират инвестиционната си програма или се насочват към придобивания, за които се нуждаят от финансиране чрез нов капитал

За контакти

 • Телефон икона +359 2 9320 150 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 151 на цената на един градски разговор
 • Телефон икона +359 2 9320 152 на цената на един градски разговор