Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дялово-обвързани инструменти

Хибридни (дялово-обвързани) инструменти – конвертируеми/заменими облигации и привилегировани акции

Дялово-обвързани инструменти

Какво представлява?

Инструменти, свързани със собствения капитал - конвертируеми облигации, заменяеми облигации и привилегировани акции.

Конвертируемата облигация е облигация с фиксиран падеж (с изключение на безсрочните облигации), размер на главницата, купони, а също така осигурява на облигационерите опцията за конвертиране в нови или съществуващи акции на емитента до падежа на облигацията и предварително определена конверсионна цена с премия от референтната цена. Ако не настъпи конверсия, облигацията се погасява на датата на падежа.

По подобен начин заменимата облигация има вградена опция, при която облигационерите имат право да заменят облигацията за съществуващите акции на публично търгувано дружество, различно от издателя.

Привилегированите акции се издават с допълнителен или гарантиран дивидент и/или ликвидационен дял (при спазване на определени законови условия). Те са привилегировани спрямо обикновените акции и подчинени спрямо облигациите по отношение на предявяване или право на дял от активите на дружеството. Обикновено са без право на глас. Могат да бъдат конвертируеми в предварително определен брой обикновени акции по всяко време до предварително определен период от време (еднопосочна сделка) или задължително конвертируеми на падежа им.

Предимствa

  • Възможност за придобиване на дялов капитал или дялово-обвързано финансиране в трудна пазарна ситуация, която ограничава пласирането на обикновени акции
  • Позволява отложено плащане (кумулативно плащане)
  • Източник на финансиране за обратно изкупуване на акции, сливания и придобивания
  • Необезпечен характер потенциално стабилизиране на собствения капитал в средносрочен план; осигурява по-голяма гъвкавост

За кого са предназначени?

Главно за публични дружества. Публичните дружества с добра репутация на пазара и ликвидни акции или потенциални търговски дружества на етап преди да станат публични.

Акциите, в които подлежат на конвертиране облигациите, обикновено са: публични компании със значителна пазарна капитализация и стабилна дневна търговия на акцията на регулирания пазар - ликвидност на акцията.

Често задавани въпроси

Когато пласирането на чист капитал е по-малко вероятно в трудната пазарна среда, привилегированите акции се явяват по-изгодни за инвеститорите. В дългосрочен план укрепва капиталовата структура на дружеството.

Осигурява капиталово финансиране, без незабавно разводняване на капитала. В сравнение с облигациите отново има положително влияние върху капиталовата структура на дружеството и не се изисква обезпечение.

Обикновено привилегированите акции се издават без право на глас. Публичните дружества нямат право да издават привилегировани акции, които предоставят право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 152 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 151 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 150 на цената на един градски разговор