Кредити срещу субсидии за земеделски производители

УниКредит Булбанк предоставя кредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика, включително Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Видовете кредити, за които можете да кандидатствате, са:

 • Кредити за оборотни средства с погасителен план
 • Револвиращи кредити
 • Овърдрафти

Предимства

 • Предоставят улеснен достъп до финансиране
 • Осигуряват оборотен капитал специално за селскостопански нужди
 • Като обезпечение се използва залог на вземания върху очакваната субсидия

Характеристики

Размер на кредита

 • До 100% от общия размер на очакваната субсидия съгласно издадено от Държавен фонд „Земеделие“ удостоверение по образец
 • При кандидатстване след подаване на Заявление за подпомагане - по-малката от следните две суми:
  • Размер на очакваната субсидия съгласно подаденото Заявление
  • Размер на изплатената през предходната година субсидия

Валута

Лева

Срок за издължаване

До 30 юни на годината, следваща подаването на заявлението от клиента пред ДФ „Земеделие“

Обезпечение

 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът се очаква да получи
 • Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви
 • Други допълнителни обезпечения в случай на необходимост

 

За кого са предназначени?

Земеделски производители, които ще бъдат подпомагани чрез ДФ „Земеделие“ по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика.

Кандидатстване

Можете да кандидатствате за кредит след:

 • Подаване на заявление за подпомагане в ДФ „Земеделие“
 • Издаване на удостоверение по образец от ДФ „Земеделие“

Подробни насоки и пакет от документи за кандидатстване по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика можете да откриете на уебсайта на Държавен фонд „Земеделие“.

Повече информация за прилагането на директни плащания можете да намерите на уебсайта на Министерство на земеделието и храните.

Често задавани въпроси

Стопанството трябва да е минимум 0.5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималният размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0.1 хектара.

 • Обработваема (орна) земя
 • Постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади
 • Трайни насаждения
 • Семейни градин

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна