Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредити срещу субсидии за земеделски производители

УниКредит Булбанк предоставя кредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика, включително Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Видовете кредити, за които можете да кандидатствате, са:

 • Кредити за оборотни средства с погасителен план
 • Револвиращи кредити
 • Овърдрафти

Кредити срещу субсидии за земеделски производители

Предимства

 • Предоставят улеснен достъп до финансиране
 • Осигуряват оборотен капитал специално за селскостопански нужди
 • Като обезпечение се използва залог на вземания върху очакваната субсидия

Характеристики

Размер на кредита

Икона
 • До 100% от общия размер на очакваната субсидия съгласно издадено от Държавен фонд „Земеделие“ удостоверение по образец
 • При кандидатстване след подаване на Заявление за подпомагане - по-малката от следните две суми:
  • Размер на очакваната субсидия съгласно подаденото Заявление
  • Размер на изплатената през предходната година субсидия

Валута

Икона

Лева

Срок за издължаване

Икона

До 30 юни на годината, следваща подаването на заявлението от клиента пред ДФ „Земеделие“

Обезпечение

Икона
 • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът се очаква да получи
 • Запис на заповед за размера на главницата и дължимите лихви
 • Други допълнителни обезпечения в случай на необходимост

 

За кого са предназначени?

Земеделски производители, които ще бъдат подпомагани чрез ДФ „Земеделие“ по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика.

Кандидатстване

Можете да кандидатствате за кредит след:

 • Подаване на заявление за подпомагане в ДФ „Земеделие“
 • Издаване на удостоверение по образец от ДФ „Земеделие“

Подробни насоки и пакет от документи за кандидатстване по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика можете да откриете на уебсайта на Държавен фонд „Земеделие“.

Повече информация за прилагането на директни плащания можете да намерите на уебсайта на Министерство на земеделието и храните.

Често задавани въпроси

Стопанството трябва да е минимум 0.5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималният размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0.1 хектара.

 • Обработваема (орна) земя
 • Постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади
 • Трайни насаждения
 • Семейни градин

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна