Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства в това число овърдрафти, револвиращи и стандартни кредити за оборотни средства, плащане на ДДС, както и кредити под условие за издаване на банкови гаранции по Гаранционна схема за микро, малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд.

 

 

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Подобрени кредитни параметри
 • Намалени изисквания за обезпечение

Характеристики

Цел на гаранцията

Гаранционната схема предоставя гаранция от Национален гаранционен фонд, допълваща обезпечението по кредита.

Размер на гаранцията

Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 000 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Валута

Лева или евро

Минимални изисквания за обезпечение

Според банковите правила за кредитиране

За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, а именно предприятия с:

 • Персонал до 249 души
 • Годишен оборот до 97 500 000 лева или
 • Стойност на активите до 84 000 000 лева

Основни изисквания

Предприятията трябва да са регистрирани в България съгласно действащото законодателство и да нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.

Необходими документи

 • Декларация за малките и средните предприятия
 • Декларация относно обстоятелства, водещи до недопустимост по гаранционната схема

Често задавани въпроси

 • За инвестиции.
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
 • Дейности, свързани със спорт и спортни прояви
 • Политически партии и свързани с тях лица
 • Дружества и организации с нестопанска цел
 • Медии
 • Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик
 • Други забранени от закона дейности
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на банката

Да, 30% от стойността на новоотпуснатия кредит може да се използва за рефинансиране на стари кредити.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна