Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства в това число овърдрафти, револвиращи и стандартни кредити за оборотни средства, плащане на ДДС, както и кредити под условие за издаване на банкови гаранции по Гаранционна схема за микро, малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд.

 

 

Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Подобрени кредитни параметри
 • Намалени изисквания за обезпечение

Характеристики

Цел на гаранцията

Икона

Гаранционната схема предоставя гаранция от Национален гаранционен фонд, допълваща обезпечението по кредита.

Размер на гаранцията

Икона

Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 1 000 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Валута

Икона

Лева или евро

Минимални изисквания за обезпечение

Според банковите правила за кредитиране

За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, а именно предприятия с:

 • Персонал до 249 души
 • Годишен оборот до 97 500 000 лева или
 • Стойност на активите до 84 000 000 лева

Основни изисквания

Предприятията трябва да са регистрирани в България съгласно действащото законодателство и да нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.

Необходими документи

 • Декларация за малките и средните предприятия
 • Декларация относно обстоятелства, водещи до недопустимост по гаранционната схема

Често задавани въпроси

 • За инвестиции.
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
 • Дейности, свързани със спорт и спортни прояви
 • Политически партии и свързани с тях лица
 • Дружества и организации с нестопанска цел
 • Медии
 • Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик
 • Други забранени от закона дейности
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на банката

Да, 30% от стойността на новоотпуснатия кредит може да се използва за рефинансиране на стари кредити.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна