Европейски фондове

Възможности за финансиране по програми на Европейския съюз

Нови възможности с европейски фондове

Открийте Европейската програма подходяща за вас в новата ни дигитална брошура на УниКредит Булбанк „Откривам нови възможности с европейски фондове.“

Кредити срещу субсидии за земеделски производители

Kредити срещу залог на субсидията за земеделски производители, подпомагани по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика

Инициатива за МСП

Чрез прилагане на "Инициатива за МСП“, УниКредит Булбанк адресира редица предизвикателства, които среща бизнеса като предоставя възможности, компаниите да повишат конкурентоспособността си на местно ниво, да инвестират в научно-изследователска развойна дейност и иновации, както и да реализират експортния си потенциал на международните пазари.

Издаване на банкови гаранции

Издаване на банкови гаранции, кредитни уверения и банкови референции за проекти, финансирани по линия на ЕС

Кредит за финансиране на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение

Кредити, финансиращи разходите за консултации при изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по програми, съфинансирани от фондове на ЕС.

ЕвроФондИнвест - Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Линия за финансиране, предоставена от Европейска инвестиционна банка

Финансиране на проекти с инвестиционна цел и кредити за оборотни средства с преференциални лихвени условия — с линия за финансиране от ЕИБ

Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Национален гаранционен фонд

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Гаранционна схема за малки и средни предприятия от Националния гаранционен фонд.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Приоритети и възможности за финансиране в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

Отворени процедури за кандидатстване

Актуална информация за всички отворени процедури за проекти финансирани по линия на ЕС и процедурите в процес на оценка

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители

Специализирани разплащателни сметки за земеделски производители в лева или евро на преференциални ценови условия

Информационен бюлетин за Европейски фондове

Електронен бюлетин, който да помогне на вашите проекти, предлагайки ви структуриран и оптимизиран поглед.

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“

Нови възможности с европейски фондове

Открийте Европейската програма подходяща за вас в специално разработената дигитална брошура на УниКредит Булбанк  „Откривам нови възможности с европейски фондове.“

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ