Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Споразумение за издаване на гаранции от Националния Гаранционен Фонд за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР (2014 – 2020), ПРСР (2007 – 2013) и в рамките на преходния период 2021-2022 г., както и Предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“.

 

Гаранционна схема НГФ-ПРСР

Предимства

 • Улеснен достъп до финансиране
 • Подобрени кредитни параметри
 • Намалени изисквания за обезпечение

Характеристики

Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства в това число овърдрафти, револвиращи и стандартни кредити за оборотни средства, плащане на ДДС, както и кредити под условие за издаване на банкови гаранции по Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР и от двата програмни периода, както и предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“.

 

 

Цел на гаранцията

Икона

Гаранционната схема предоставя гаранция от Национален гаранционен фонд, допълваща обезпечението по кредита.

Размер на гаранцията

Икона

Гаранцията е до 50% от размера на кредита, но не повече от 3 000 000 лв. за кредитополучател и свързаните с него лица.

Валута

Икона

Лева или евро 

За кого е предназначен?

Земеделски стопани, бенефициенти и от двата програмни периода на по Програмата за развитие на селските райони и предприятия от сектор “Животновъдство“ и сектор “Растениевъдство“ - микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, а именно предприятия с:

 • Персонал до 249 души
 • Годишен оборот до 97 500 000 лева или
 • Стойност на активите до 84 000 000 лева

Предприятията трябва да са регистрирани в България съгласно действащото законодателство и да нямат кредитна задлъжнялост, класифицирана като „необслужвана експозиция” или „загуба” в размер над 2 500 лв.

Често задавани въпроси

 • За инвестиции.
 • За оборотни средства, лимити за банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др.
 • Спекулативни инвестиционни дейности и спекулативни сделки с недвижими имоти
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително и според Закона за опазване на околната среда
 • Дружества с неизвестен краен контролиращ собственик
 • Други забранени от закона дейности
 • Свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на Банката

Да, програмата обхваща и стария програмен период, включително и предприятия в сектори Растениевъдство и Животновъдство.

Не, фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.