Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Документи за кредити

Декларации за задължения, свързаност, имотно състояние, околна среда и безопасност.

Документи за кредити

В тази декларация се посочват (1) лицата, с които Кредитоискателят е свързано лице по смисъла на §1, т. 4 и т. 5 от  Закона за кредитните институции и (2) кредитната задлъжнялост на Кредитополучателят по смисъла на Наредба №22 за централния кредитен регистър.

Декларация за свързаност

В тази декларация се посочват обстоятелства във връзка със семейното положение и имотно състояние на физическо лице.

Декларация за семейно и имотно състояние

В тази декларация се посочват обстоятелства във връзка с наличието или липсата на публични задължения на физическо и юридическо лице.

Декларация за задължения

В тази декларация се посочват обстоятелства касаещи опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труда.

Околна среда и безопасност


* Освен изброените документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.


** За други видове документи, които не откривате тук, моля да се обърнете за консултация към банков служител.