Овърдрафт

Овърдрафтът е краткосрочен кредит за оборотно финансиране, който има фиксиран лимит и срок и се усвоява директно по разплащателна сметка на кредитоискателя.

Не е необходимо представянето на разходооправдателни документи. Не се изисква самоучастие от страна на клиента. 

Предимства

 • Гъвкавост на разплащанията Разполагате с допълнителни оборотни средства, които можете да ползвате както и когато намерите за добре.
 • Бързина и удобство Не е необходимо да представяте разходооправдателни или други документи за усвояване на сумите. Можете да използвате електронен канал и да нареждате плащанията към своите контрагенти без да излизате от офиса си, както и да следите разполагаемата сума от овърдрафта във всеки момент.
 • Оптимизиране на разходите Плащате лихва само за сумата, която сте ползвали и за срока, за който сте я ползвали.

За кого е предназначен?

 • Местни и чуждестранни търговски дружества,
 • Публични и финансови институции,  които имат необходимост от оборотни средства и максимална гъвкавост при разплащанията.

Обезпечение

Кредитът може да бъде обезпечен с активи на кредитополучателя или трети лица, оформени съгласно законоустановената форма и ред. Активите могат да представляват:

 • Недвижими имоти
 • Движимо имущество
 • Парични средства
 • Ценности
 • Ценни книжа
 • Взаимни фондове
 • Вземания от трети лица и др.

Изисква се имуществена застраховка на обезпечението.

Погасяване

Усвоената сума се погасява автоматично с постъпленията по сметката. Няма фиксирана честота на погасяване. Погасената част може да бъде усвоявана многократно в рамките на договорения срок и условия.

Често задавани въпроси

Обикновено срокът на договора е 1 г.

Пазарната оценка следва да се актуализира всяка година. Застраховката следва да се поддържа валидна за целия срок на кредита.

Ежемесечно се дължат лихвените плащания върху усвоената главница. Главницата е дължима в края на периода съгласно договора за кредит.

Кредитният лимит се погасява автоматично с постъпленията по сметката, като погасената част може да бъде усвоявана отново многократно в рамките на договорения срок и условия.

Лихвата се изчислява на база ползваната сума за съответния брой дни, през които е ползвана.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Моля, въведете валиден ЕИК.
Моля, въведете валиден email.
Моля, въведете валиден телефон за връзка.
Проверката за роботи е задължителна

Допълващи продукти