Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Регистрационен агент

Какво представлява

УниКредит Булбанк е една от малкото банки в страната, които оперират като регистрационен агент. Банката може да издава дубликати на депозитарни разписки, да извършва процедури по унаследяване и дарения.

Предимства

  • Регистриране на сделки с финансови инструменти, предварително сключени между страните
  • Прехвърляне на безналични финансови инструменти регистрирани в Централен Депозитар АД, в случай на дарение или наследство
  • Промяна на данните на собственика на безналични финансови инструменти, промяна на грешни данни
  • Запитване към ЦД АД за актуално състояние на даден портфейл
  • Издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилата и разпоредбите на съответната депозитарна институция

Важно: Обхватът на услугите изключва държавни облигации, емитирани от Министерството на финансите.

Къде може да ни намерите

Клонове, чрез които УниКредит Булбанк предлага инвестиционно посредничество.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 130 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 131 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 132 на цената на един градски разговор