Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дългови капиталови пазари - емитиране на облигации

Корпоративните облигации са ефективен източник на дългово финансиране за средни и големи предприятия

Дългови капиталови пазари - емитиране на облигации

Какво представлява?

Емитирането на облигации е стандартизиран дългов инструмент, емитиран от дадено дружество, община, банка, правителство или друг емитент, който се продава на инвеститорите. Корпоративните облигации са ефективен източник на дългово финансиране за средни и големи предприятия. Банките могат да емитират ипотечни облигации, обезпечени със съвкупност от ипотечни кредити.

Инструментът позволява различни схеми за погасяване (с амортизация на главницата или еднократно на падежа), могат да имат кол опция,  пут опция, да са конвертируеми в акции (предмет на друга продуктова група).

Обезпечението е опция, но не е задължително.

Предимства

  • Възможност за удължаване на матуритетния профил на дълга
  • Диверсифициране на инвеститорската база с институционални и индивидуални инвеститори
  • Инструмент за рефинансиране финансиране на растежа и финансиране на придобивания и инвестиционни програми

За кого е предназначено?

Дружества от всички отрасли, общини, банки, включително и такива със значителни портфейли с ипотечни кредити, които не се използват като обезпечение по други ипотечни облигации. Необходимата правна форма на емитента е акционерно дружество, което е вписано в Търговския регистър най-малко от две години и което има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание на дружеството.

Често задавани въпроси

Да - емитентът трябва да е акционерно дружество, трябва да има най-малко два годишни финансови отчета, приети от Общото събрание на дружеството, както и решението за емитиране на облигации да бъде одобрено от Общото събрание на дружеството.

Диверсификация на риска - кредитните лимити на инвеститорите остават частично свободни; Дългосрочно финансиране - до 10 години, възможен е фиксиран или плаващ лихвен процент; По-големи обеми - повече от един инвеститор.

Това е предмет на допълнително обсъждане и вътрешни одобрения.

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 150 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 151 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 152 на цената на един градски разговор