Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инфодирект

Инфодирект предоставя възможност да следите всяко движение по вашите сметки с автоматични кратки съобщения и периодични извлечения.

  • Информация за всяко движение по вашите сметки
  • Ефективно и гъвкаво уведомяване по e-mail и чрез SMS
  • Автоматична услуга без въвеждане на пароли

Инфодирект

Характеристики

E-mail или SMS за движения по сметки

Икона

Получавате нотификация чрез e-mail или SMS за входящи и изходящи движения по абонираните сметки. 

Месечно извлечение

Икона

Получавате по e-mail месечно извлечение за движения в ексел формат.

Задаване на лимити

Икона

Услугата предлага възможност за задаване лимити на суми, под които да не бъдат изпращани SMS-и, с цел ефективно управление на изпращаните съобщения.

Уведомления по график

Икона

Възможност да получавате регулярно извлечение чрез е-mail по избран от вас график – дневно, седмично или месечно в удобен за обработка ексел формат.

Абониране на сметки

Икона

За услугата могат да бъдат абонирани всички открити клиентски сметки в лева и чужда валута – разплащателни, депозитни, картови, пакетни и др.

Без въвеждане на пароли

Икона

Не е необходимо да помните потребителски имена и пароли или да посещавате специализиран сайт за услугата.

Известяването чрез e-mail или SMS се извършва след осчетоводяване на движението по сметката. При картови сметки, ползващи SMS известие, първият SMS ще бъде получен веднага след използване на вашата карта на ПОС или банкомат. Инфодирект ще изпрати втори SMS за същата трансакция след осчетоводяването на сумата по сметката.

  • Чрез е-mail –  получавате на посочените от вас е-mail адреси информация за сума, дата, валута, вид и основание на всеки превод.
  • Чрез SMS –  получавате на посочени от вас мобилни номера информация за всеки получен или изпратен превод, включително и за удържаните такси. 
    За удобство и по-добро управление на изпращаните SMS-и могат да бъдат зададени критерии за получаване на нотификация при движение по сметката равно или по-голямо от посочена от вас сума. 

Услугата се предлага срещу месечна такса за информация по e-mail и таксуване на брой SMS-и съгласно тарифите на УниКредит Булбанк.

Активиране на услугата

По телефон

0700 1 84 84 
на цената на градски разговор
1 84 84 
за местни мобилни оператори

В клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.