Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сигнали за нарушения

Сигнали за нарушения

Whistleblowing: Подай сигнал за нарушение

Тези канали са предназначени за подаване на сигнали за нарушения в обхвата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, тоест отношения в работен порядък извън търговската дейност и отношения с клиенти.

За докладване на оплаквания на клиенти или доставчици по отношение на бизнес или договорни отношения с Банката и нейните дъщерини дружества, посетете раздела за Клиентска удовлетвореност – Похвали и Оплаквания.

 

Вярваме, че винаги е правилно да се говори! Нашата система за подаване на сигнали.

Чрез цялостна и ефективна организация УниКредит Булбанк АД и неговите дъщерни дружества (УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, УниКредит Лизинг АД, УниКредит Застрахователен брокер ЕООД и Уникредит Флийт Мениджмънт ЕООД) непрекъснато и категорично се стремят да предотвратят потенциални рискове на ранен етап и по този начин да предотврати щети за компанията, нашите служители, нашите бизнес партньори и околната среда. Това включва насърчаване на подаването на информация за нарушения на правилата, случаи на измами и финансови престъпления. Следователно, всички опасения или случаи на подозрение трябва винаги да се докладват.

За подаване на сигнали са предвидени специални канали и точки за контакт, които са на разположение. Освен това има съответните горещи линии и специални пощенски кутии за конкретни доклади за подозрителни дейности, например за измами и пране на пари.

Като допълнителна възможност използваме системата за сигнализиране на нередности SpeakUp!, което позволява на нашите служители и трети страни да привличат вниманието ни денонощно онлайн или по телефона.

Служителите могат да изпращат сигнали за нередности, като използват специфични механизми, посочени от приложимите вътрешни правила (някои канали са достъпни 24/7).

Бизнес партньори и други трети страни могат да изпращат сигнали, които също се приемат много сериозно, свързани например с (моля, имайте предвид, че това е неизключителен списък с примери):

 • Подкупи или корупция
 • Пране на пари
 • Нарушения за финансиране на тероризма
 • Търговия с вътрешна информация
 • Нарушения на правилата за подаръци и развлечения
 • Нарушения на поверителността
 • Конфликт на интереси
 • Нарушения на правилата за конкуренцията
 • Измама
 • Разкриване на поверителна информация
 • Физически и психически тормоз
 • Неправилно използване на ресурсите на компанията

Сигналите следва да съдържат най-малко следните данни:

 • Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
 • Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 • Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • Дата на подаване на сигнала;
 • Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Писмените сигнали се подават чрез попълване на формуляр по образец, който може да бъде намерен на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни.

За подаване на сигнали могат да се използват следните канали:

 

SpeakUp system® web link

(код за достъп 84206, език - български или английски)

Гласово съобщение или заявка за физическа среща на:

тел.: 008001194474

Писмен сигнал на адрес:

„УниКредит Булбанк“ АД

България, София 1000,

пл. „Св. Неделя“ № 6,

Управление Регулативен контрол

Електронна поща на следния адрес: 

XijtumfcmpxjohAVojDsfejuHspvq/CH

Банката гарантира поверителността и защитата на данните и предоставя на подателя на сигнали защита срещу всяка форма на ответни мерки, пряко или косвено, по причини, свързани със сигнала.

За външно подаване на сигнали може да адресирате Комисията за защита на личните данни като централен орган по смисъла на закона.