Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стандартен срочен депозит

Сметка за съхранение на парични средства в лева или чуждестранна валута за предварително определен договорен срок и с фиксиран за срока лихвен процент.

Депозитът се захранва само безкасово чрез превод на средства от разплащателна сметка на титуляря, открита в банката.

Има изискуем минимум за размера на депозита, който зависи от валутата и се определя в Лихвения бюлетин.

Стандартен срочен депозит

Предимства

 • Най-безрисковият начин за съхранение на средствата сравнен с други видове финансови инструменти.
 • Депозитите се приемат за обезпечение по кредитни сделки и търговски ангажименти - търгове, гаранции и документарни плащания.

Разпореждане със средствата

По време на срока на депозита:


 • Не се допуска довнасяне на суми.
 • Не се допускат касови тегления.
 • При закриване на депозита средствата се превеждат по разплащателната ви сметка.
 • Когато падежът на депозита е неработен ден, можете да се разпореждате със средствата по депозита на следващия работен ден.
 • На падежа или датата на предсрочното теглене дължимата към момента лихва се изплаща по депозитната ви сметка или се превежда по друга ваша сметка съгласно посоченото в искането за откриване на депозит.
 • Можете да се разпореждате на падежа изцяло или частично със сумата, само като наредите превод на средствата към своя разплащателна сметка, открита и водена в банката

В случай че нарушите условията на срочния депозит преди изтичане на срока, за който е бил открит, банката начислява лихвен процент като за разплащателна сметка за периода на престояване на средствата по депозита.

За кого е предназначен?

Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които:


 • Разполагат със свободни средства за срока на депозита.
 • Желаят да получат финансиране срещу парично обезпечение.

Гарантирани суми

Депозитните сметки са гарантирани при условията и до размера, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките с изключение на:


 • Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка
 • Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; застрахователните и презастрахователните дружества; пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване
 • Инвестиционните посредници; колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и дружествата със специална инвестиционна цел
 • Бюджетни организации по § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането
 • Суми по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лева.

Научете повече за Гарантиране на влоговете

Често задавани въпроси

В Общите условия на УниКредит Булбанк за откриване, обслужване и закриване на срочни депозити на юридически лица и еднолични търговци и Лихвения бюлетин за юридически лица и еднолични търговци

Условията, при които договаряте депозита, са валидни без промяна за договорения срок.

Няма проблем валутите на депозита и кредита да се различават, но е възможно да ви бъде поискан по-голям процент на покритие на обезпечението (дисконт). За повече информация, моля обърнете се към корпоративен мениджър клиенти.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна