Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Издаване на банкова гаранция

С издаването на банкова гаранция УниКредит Булбанк поема неотменяемо задължение да плати определена сума, ако бенефициентът по гаранцията, декларира неизпълнение на договорните задължения. Банковата гаранция може да бъде използвана като защитно средство срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки.

Издаване на банкова гаранция

Промо

Дайте ни

храна за размисъл

Споделете с нас доволни ли сте от взаимоотношенията си с банката през последните 30 дни. Участвайте активно с обратна връзка и ни помогнете да подобрим услугите си.

Научете повечеза Промо

 

Предимства

 • Създава се предпоставка за развитие на по-силни бизнес отношения, като  на вашите клиенти и доставчици се осигурява сигурността на гарантираните плащания. 
 • Доказвате финансовата надеждност на своя бизнес, като същевременно гарантирате способността му да изпълнява договорните си задължения.
 • Разполагате с увереността на един сигурен световно признат метод в международната и вътрешната търговия.

За кого е предназначена?

За всички дружества, които трябва да осигурят защитен инструмент в полза на своите контрагенти в рамките на бизнес преговори или в съответствие с нормативните разпоредби за дейността. Тези дружества могат да купуват или продават стоки, да участват в търгове или да имат други ангажименти към бенефициента по гаранцията.

Заявяване на услугата

Свържете се с нашия екип за консултиране в търговското финансиране, за да обсъдите сделката и да получите:

 • Рамков договор за издаване на банкови гаранции, контра-гаранции и стенд-бай акредитиви
 • Нареждане за издаване на банкова гаранция (хартия или електронен канал)
 • Проект на текст за вида на гаранцията, която искате да бъде издадена

Важно: Задължението на банката е неотменяемо и безусловно и не обвързва банката с реалното изпълнение по основния договор.

Издаването на банкови гаранции е международно регулирано от Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване на Международната търговска камара в Париж, ако гаранцията изрично посочва, че е подчинена на тях.

Често задавани въпроси

Според вида на основните задължения, които са обезпечени:

 • Гаранция за участие в търг - обезпечава оттегляне на предложението след спечелване на търга и не сключване на възложения договор
 • Гаранция за изпълнение - за гарантиране на изпълнението на условията на договора
 • Гаранция за плащане - осигурява плащане в полза на бенефициента (напр. продавач, наемодател и т.н.) при неспазване на договорените условия
 • Гаранция за авансово плащане - осигурява възстановяване на направено авансово плащане в случай на неизпълнение на задълженията по основния договор
 • Други видове банкови гаранции - митнически гаранции, други според специфичните нужди на конкретния клиент.

За разлика от акредитива, банковите гаранции са инструмент за обезпечаване задълженията по търговския договор, а не за плащане.

Не. За разлика от акредитивите, банковите гаранции не подлежат на потвърждение. В някои страни "потвърждението" на банкова гаранция се използва, за да се опише издаването на банкова гаранция срещу контра-гаранция, получена от друга банка.

Да, със съгласието на всички страни и когато:

 • Гаранцията е издадена подчинена на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване на Международната търговска камара в Париж (URDG 758),
 • Гаранцията е изрично посочена като прехвърляема.
 • Всички права и задължения по основните договорни отношения, за които е издадена гаранцията, са прехвърлени на нов бенефициент по гаранцията.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Модул Търговско финансиране в Булбанк Онлайн

Модул Търговско финансиране като част от услугата Булбанк Онлайн е функционалност за приемане на заявки от клиенти и извършване на сделки за търговско финансиране.

Платформата е разработена с цел да улесни и ускори комуникацията между страните по сделката чрез възможност за обработка и достъп до информация за банкови гаранции, акредитиви и документарни инкаса в реално време.

Вход   научете повече

Сходни продукти

Допълващи продукти