Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

С ипотечен кредит „Моят нов дом“ от УниКредит Булбанк вие получавате:

 • Дистанционна консултация и предварително одобрение
 • Финансиране до 90%
 • Срок до 35 години
 • Възможност за преференциален лихвен процент от 2.69%* за целия период на кредита и спрямо исканата сума или кредит с фиксиран лихвен процент за първите 5 години

ЗАЯВЕТЕ

Ипотечен кредит "Моят нов дом"

Характеристики

Размер на финансиране

Икона

До 90% от пазарната оценка на имота, като даваме възможност за избор на клиента - да отговаря с цялото си имущество или ограничено, до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

Икона
 • Ипотечен кредит за покупка на имот, за строеж и/или довършителни дейности
 • Рефинансиране на аналогични целеви кредити

Срок

Икона
 • От 61 дни до 35 години
 • Възраст при изтичане срока на кредита - максимум 70 години

Обезпечение

Икона

Първа по ред ипотека на недвижимия имот, служещ за обезпечение, или на друг имот

Необходимост от застраховка Живот

Икона

Да

Необходимост от застраховка Имот

Икона

Да

*Референтен лихвен процент за съответната валута - ОДИ за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност.

Пример:

Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 30 години. Вид и брой погасителни вноски: 360 бр. анюитетни:

Размерът на месечната погасителна вноска при ипотечен кредит с промоционален плаващ лихвен процент 2.69% - 667.27 лв. и ГПР 3.53 % за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода – 241 963.11 лв.

Одобрен размер на кредит 150 000 лв. с фиксиран лихвен процент за първите 5 години и плаващ лихвен процент за останалите 30 – общ срок на кредита - 35 години. 420 бр. вноски – анюитетни:

Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 688.94 лв. за първите пет години и 634.87лв за останалия период на кредита. Размер на  фиксирания  годишен лихвен процент за първите пет години 3.59% и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита 2.89%. ГПР 3.93% за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода – 271 608.84 лв.

Месечна премия по застраховката Живот – 52.50 лв или 17 749.50 лв. за целия период на кредита и премия по застраховка на имота – 168.30 лв. за първата година (валидно и за двата представени примера).

Годишна премия по застраховка на имот се изчислява на база остатъчен дълг по кредита/пазарна оценка на имота към момента на отпускане на кредита.

Изчисленията в примерите включват разходи за документално оформяне на обезпечение, месечна такса за обслужваща сметка по кредита в размер на 4 лв., разходи по Имуществена застраховка с покритие по остатъчен дълг на кредита, разходи по застраховка Живот за целия срок на кредита.

Възможните движения в обменния курс на чуждестранна валута може да се отразят върху размера на общата сума, дължима от потребителя.

Превод на работна заплата е необходимо условие за предоставяне на кредита.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката; Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения; Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение
 • Вид на вноските: Равни месечни вноски (анюитет) и намаляващи месечни вноски
 • Метод на изчисляване на лихвата: Реален брой дни/360
 • Честота на усвояване: Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

 • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

Актуално

Допълнителна информация

Намерихте мечтаното жилище?! Сега е време да проверите всички необходими документи, за да изтеглите ипотечен кредит.


„УниКредит Булбанк“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя” № 7, електронен адрес: www.unicreditbulbank.bg, лицензирано да осъществява банкова дейност под надзора на Българската народна банка, въз основа на Заповед № РД 22-2249/16.11.2009 г. на управителя на Българската народна банка.

Често задавани въпроси

Ипотечният кредит е форма на паричен заем от банкова институция, който се отпуска от банката най-често за целите за закупуване на жилище -недвижимия имот е залог на плащането.

Ипотечен кредит е обобщено понятие на всички видове кредити, обезпечени с ипотека на недвижим имот. Жилищен кредит е кредит за закупуване на недвижим имот – къща или апартамент, най-често обезпечен с ипотеката на закупувания имот.

При договор за кредит с променлив лихвен процент кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика.  Методиката съдържа ясна и разписана изчислителна процедура (формула), в която се посочват видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти.

Банката изчислява кредитоспособност или т. нар. съотношение дълг/доход. Това съотношение не трябва да надвишава определената от банката граница. Минимално изискуем доход след приспадане на данъци, осигуровки и т. нар. разходи за  издръжка е 300 BGN.

За да получи одобрение за ипотечен кредит, клиентът трябва да отговаря на няколко стандартни условия:

 • Да има навършени 18 години;
 • Да работи на постоянен трудов договор, който не е в изпитателен срок;
 • Да има чиста кредитна история;
 • Да има редовни социални и здравни осигуровки;
 • Да може да докаже доход, от който 50-65% ще са достатъчни за покриването на всички месечни задължения, включително и новата вноска по ипотечния кредит.

Погасяването на ипотечните кредити става чрез намаляващи или равни месечни вноски, най-често автоматично теглени от сметка на клиента. При равните (анюитетни) месечни вноски общият размер на месечната вноска е еднакъв, докато лихвите намаляват, а главницата расте с нормалните уговорени темпове. Когато е избрано погасяване чрез намаляващ погасителен план, първата месечна вноска е най-висока и започва да намалява постепенно, в всеки изминал месец. Причината е, че лихвените вноски намаляват, докато месечната вноска по главницата си остава фиксирана.

Кандидатстване

 

Заявета дистанционно ипотечен кредит "Моят нов дом" от УниКредит Булбанк.

 

Заявете дистанционно

и преминете лесно и удобно през стъпките до желаното жилище.

 

Заявете онлайн консултация преди да поискате Ипотечен кредит.

Дистанционна консултация с експерт и получаване на персонална оферта

 

Обсъдате с експерт всички въпроси по телефон или с видео разговор

Възползвате се от правна информация и обменяте документи електронно

Получете персонална оферта и одобрение за ипотечен кредит "Моят нов дом".

Получавате одобрение и подписвате договора електронно

 

 

Заявете

 

Лесно и изцяло дистанционно

Попълнете кратката форма за вашия ипотечен кредит само с няколко клика.

Свържете се с ипотечен консултант

02/ 933 72 22 на цената на градски разговор

Заповядайте в клон на банката

Посетете най-близкия клон на УниКредит Булбанк.