Инвестиции

Вложете парите си в пенсионни фондове, финансови инструменти или валута и спечелете висока доходност.

Инвестиционни продукти

Спестявайте и реализирайте добра доходност с малки суми като инвестирате във взаимни фондове Pioneer. Осигурете си достойни старини с пенсионни фондове Алианц.

Финансови пазари и услуги

Уникредит Булбанк е лидер на българския междубанков валутен пазар и извършва операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път.

Инвестиционно посредничество

Високо качество при инвестиционно посредничество - покупко-продажба на финансови инструменти. Услуги на българския и международен капиталов пазар.

Индикативни разходи и такси

Предварителна информация за индикативни разходи и такси, съгласно изискванията на MiFiD II