Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Всеки има нужда от сигурност и спокойствие относно размера на месечните си разходи, включително вноските по кредитите. Ето защо създадохме специалното ни предложение за ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години.

Запитване

Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент

Какви ползи ви предоставя?

  • Изключително атрактивна условия по кредита:

- 3.59 % - фиксиран лихвен процент за първите 5 г.

- 2.89  % - плаващ лихвен процент за останалия период (ИСДД + надбавка)*

  • Висок размер на финансиране – до 85 % от пазарната оценка на имота
  • Валута на кредита - лева
  • Предвидимост на месечното задължение – с фиксирания лихвен процент за първите 5 години на кредита може да сте спокойни, че вноската по кредита ви няма да се промени за този период дори при повишаване на пазарните лихвени проценти
  • Дълъг срок на кредита – до 35 години
  • Необходимост от ипотека на недвижим имот, застраховка Живот и застраховка Имот: Да

ГПР - Пример за фиксирана лихва

Пример: Одобрен размер на кредит 150 000 лв. Срок на кредит: 35 години. Вид и брой погасителни вноски: 420 бр. анюитетни. Размерът на месечната погасителна вноска при Ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент е 697.80 лв. за първите пет години и 643.75 лв. за останалия период на кредита. Месечна премия по застраховката Живот – 52.50 лв. или 22 050 лв. ГПР 4.09% за целия срок на кредита. Обща дължима сума в края на периода – 277 990. 10 лв.

Изчисленията в примера са направени при промоционален фиксиран  годишен лихвен процент за първите пет години 3.59% и плаващ лихвен процент за останалия период на кредита 2.89%, като включват разходи за документално оформяне на обезпечение, месечна такса за обслужваща сметка по кредита (План Макс) в размер на 12.95 лв., разходи по Имуществена застраховка с покритие по остатъчен дълг на кредита, разходи по застраховка Живот за целия срок на кредита.

*Плаващ годишен лихвен процент се формира от референтен лихвен процент (ИСДД за лева), завишен с фиксирана надбавка.

Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит с избрана опция за прилагане на фиксиран лихвен процент за първите пет години от срока на кредита, превод на работна заплата и следните допълнителни услуги: ползване на план за ежедневно банкиране Макс*; Инвестиционен план **; Кредитна Shopping card*** и/или Овърдрафт****.

ГПР по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

Допълнителните разходи, дължими по договора за кредит, които стават част от ГПР след като станат известни на Банката, са:

  • Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека в полза на Банката;
  • Нотариалните и държавни такси за подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
  • Разходите за изготвянето на пазарна оценка на предлаганото обезпечение.

Горепосочените допълнителни разходи не са включени в посочените в примера общи разходи по кредита и стават част от ГПР, когато станат известни на Банката.

План за ежедневно банкиране Макс – ползвате разплащателна сметка с дебитна карта Visa и теглене от банкомати на всички банки на територията на РБ с основната дебитна карта, издадена към основната сметка включена в плана без такса; вътрешнобанкови преводи без такса, наредени по електронен канал; междубанкови преводи в лева от основната сметка и в евро от всички сметки на клиента към ЕИП за суми до BGN 100 000 без такса; комунални плащания без такса – месечна поддръжка и обслужване на План Макс 12.95 лв.

**Сключване на договор за регулярно месечно инвестиране чрез Спестовен планс минимален размер на вноска 20 Избирате удобна дата за вноските и те директно ще се удържат от сметката Ви. Автоматично подновяване на плана след неговия петгодишен първоначален период и без заплащане на допълнителна такса. Можете да използвате спестяванията по всяко време. При сключване на Спестовен план еднократната такса е процент от общата сума на вноските за първите 60 месеца и се дължи авансово заедно с първата месечна вноска.

*** С UniCredit Shopping Card получавате възможност за разсрочване на Вашите покупки на вноски; 0 лв. годишна такса обслужване за първата година при дигитално подписване на документите. След това таксата ще бъде по 25 лв. на година; Безплатна доставка на новата карта до удобен за Вас адрес в България.

***  С ползването на Овърдрафт Вие получавате: Допълнителни средства, които може да използвате чрез дебитна карта на банкомати и POS терминали; Възможност да използвате отпуснатия лимит изцяло или на части, когато Вие прецените и заплащате лихва единствено върху използваната сума. (Ако в края на месеца изчерпате Вашите средства и използвате 100 лв. от отпуснатия Ви овърдрафт, при постъпване на заплатата Ви това задължение ще се погаси автоматично и отново ще можете да разчитате на цялата сума на овърдрафта. Ще дължите лихва само за използваните 100 лв. за периода на ползване).

Ползването на горепосочените допълнителни продукти може да бъде прекратено* по време на действието на договора за банков ипотечен кредит след подадено писмено искане от Ваша страна. 

*При прекратяване на ползването на Спестовен план, Овърдрафт или Shopping card (през първата година), не дължите такси и/или комисиони. При прекратяване на договор за Shopping card след изтичане на промоционалния едногодишен период,  такса се дължи пропорционално спрямо използвания период за годината.

 

Валидност на предложението до 30.06.2024 г.

Възползвайте се от консултация с наш експерт като попълните кратката онлайн форма

Запитване