Сметка с благотворителна цел

Открийте дарителска сметка с благотворителна цел.

  • Разполагате със средствата по сметката след представяне на разходооправдателни документи.
  • Можете да управлявате средствата от всеки клон на УниКредит Булбанк.

 

 

Операции със сметката

  • По сметката могат да се внасят пари в брой и да се извършват безкасови плащания от трети лица вносители/дарители.
  • Титулярят има право да се разпорежда със сумите, набрани по дарителската сметка, единствено и само за постигане на определената благотворителна цел.

  • Не е разрешено разпореждане със средствата по сметката чрез алтернативни канали.
  • Не са допустими периодични и комунални плащания.
  • Сметката подлежи на запориране, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Характеристики

Титуляр по дарителската сметка с благотворителна цел може да е пълнолетно дееспособно лице.


Срок

Безсрочна

Валута

Лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове

Минимален размер

Няма

Лихва

Съгласно Лихвения бюлетин


Извършване на разпоредителни операции

Разпоредителни операции се извършват след представяне на копие на документи, удостоверяващи, че сумите по сметката ще се използват за изпълнението на целта, описана в договора. Копието от документите остава на съхранение в банката.

Откриване

Лично в клон на банката

Лично от титуляря във всеки клон на банката срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече