Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сметка с благотворителна цел

Открийте дарителска сметка с благотворителна цел.

 • Разполагате със средствата по сметката след представяне на разходооправдателни документи.
 • Можете да управлявате средствата от всеки клон на УниКредит Булбанк.

 

 

Сметка с благотворителна цел

Открийте сметка, в която да се набират средства за постигане на конкретна благотворителна цел

 • Титуляр по дарителската сметка с благотворителна цел може да е пълнолетно дееспособно лице, както и малолетно или непълнолетно лице.

 

 • Разполагате със средствата по сметката след представяне на разходооправдателни документи.
 • Можете да управлявате средствата от всеки клон на УниКредит Булбанк.

Операции със сметката

 • По сметката могат да се внасят пари в брой и да се извършват безкасови плащания от трети лица вносители/дарители.
 • Титулярят има право да се разпорежда със сумите, набрани по дарителската сметка, единствено и само за постигане на определената благотворителна цел.
 • Сметката подлежи на запориране, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

 • Не е разрешено разпореждане със средствата по сметката чрез алтернативни канали.
 • Не са допустими периодични и комунални плащания.
 • Дарителската сметка може да се открие от титуляря или от негов законен представител, попечител или пълномощник.

Характеристики

Титуляр по дарителската сметка с благотворителна цел може да е пълнолетно дееспособно лице.


Срок

Икона

Безсрочна

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове

Минимален размер

Икона

Няма

Лихва

Икона

Съгласно Лихвения бюлетин


 

Извършване на разпоредителни операции

 • Разпоредителни операции се извършват след представяне на копие на документи, удостоверяващи, че сумите по сметката ще се използват за изпълнението на целта, описана в договора. Копието от документите остава на съхранение в банката.
 • Разпоредителни операции (преводи) от сметка, открита в полза на малолетно/непълнолетно лице се извършват при спазване на установените законови изисквания с решение на районния съд по настоящ адрес на малолетното/непълнолетното лице, представено в банката в оригинал.

Откриване

Лично в клон на банката

Лично от титуляря във всеки клон на банката срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.


 

Диаграма икона Лихвен бюлетин

Тарифа и общи условия