Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции

Предимства

 • Издаване на само една международна дебитна карта по сметката в лева с бранд MasterCard.
 • Чрез този вид сметка се предоставят безплатно или срещу приемливи такси услугите, изброени в приложение №1 към Наредба №3 на БНБ.                                                                                                   

 • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
 • Можете да разполагате със средствата по разплащателната си сметка от всеки филиал на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Откриване

Икона
 • Банката предлага откриване на ПСОО в лева, съгласно изискванията на ЗПУПС.
 • Банката има право да откаже откриването на такава сметка ако потребителят вече притежава платежна сметка, водена от УниКредит Булбанк АД или друга банка на територията на страната, чрез която може да извършва услугите посочени в чл.118 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС).
 • Удостоверение за размер на дохода (когато ще се получава по ПСОО)

Лихва

Икона

Съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица.

Операции със сметката

Икона
 • Операциите по ПСОО най-общо включват внасяне и теглене на пари в брой, изпълнение на кредитни преводи, операции, извършвани чрез платежна карта.
 • По сметката не се прилагат такси за обслужване и за операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.
 • По сметката не се предлага кредит-овърдрафт.

Условия и документи

Необходими документи

 • Искане /Договор/ за откриване на платежна сметка за основни операции по образец, в което изрично декларирате, че не притежавате подобна сметка в Уникредит Булбанк или друга банка на територията на страната.

Диаграма икона Лихвен бюлетин

Откриване

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти