Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции

Предимства

 • Издаване на само една международна дебитна карта по сметката в лева с бранд MasterCard.
 • С нея могат да се нареждат всички видове операции, допустими от българското законодателство.

 • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
 • Можете да разполагате със средствата по разплащателната си сметка от всеки филиал на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Валута

Икона

Откривате вашата сметка за основни операции само в лева.

Лихва

Икона

Съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица.

Операции със сметката

Икона
 • Достъп до Булбанк Онлайн и Мобилно банкиране.
 • Предоставяне на възможност за касови операции /вноски и тегления/, транзакции на терминално устройство АТМ и ПОС и извършване на плащания чрез интернет.
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева.
 • Плащания по директен дебит, комунални и периодични плащания.
 • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката.
 • Услуги, извън изброените по-горе не се предоставят по тази сметка.

Условия и документи

Необходими документи

 • Искане /Договор/ за откриване на платежна сметка за основни операции по образец, в което изрично декларирате, че не притежавате подобна сметка в Уникредит Булбанк или друга банка на територията на страната.

Диаграма икона Лихвен бюлетин

Откриване

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти