Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции

Предимства

 • Издаване на само една международна дебитна карта по сметката в лева с бранд MasterCard.
 • С нея могат да се нареждат всички видове операции, допустими от българското законодателство.

 • Имате възможност за абониране към услугата за заплащане на комунални разходи и периодични плащания.
 • Можете да разполагате със средствата по разплащателната си сметка от всеки филиал на УниКредит Булбанк в страната.

Характеристики

Валута

Икона

Откривате вашата сметка за основни операции само в лева.

Лихва

Икона

Съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица.

Операции със сметката

Икона
 • Достъп до Булбанк Онлайн и Мобилно банкиране.
 • Предоставяне на възможност за касови операции /вноски и тегления/, транзакции на терминално устройство АТМ и ПОС и извършване на плащания чрез интернет.
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева.
 • Плащания по директен дебит, комунални и периодични плащания.
 • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката.
 • Услуги, извън изброените по-горе не се предоставят по тази сметка.

Условия и документи

Необходими документи

 • Искане /Договор/ за откриване на платежна сметка за основни операции по образец, в което изрично декларирате, че не притежавате подобна сметка в Уникредит Булбанк или друга банка на територията на страната.

Диаграма икона Лихвен бюлетин

Откриване

Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Новото лесно!

Булбанк Мобайл

Доведохме банкирането на върха на пръстите ви!

Научете повече за Булбанк Мобайл

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл