Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Инвестиционни фондове onemarkets Fund

 

Управлявайте и инвестирайте парите си чрез уникална и нарастваща гама от активно управлявани инвестиционни продукти.

Запитване

Инвестиционни фондове onemarkets Fund

Ексклузивно за клиенти на банката, onemarkets Fund е продуктов бранд с най-съвременните инвестиционни решения, разработени от УниКредит.

onemarkets Fund са част от съществуващата инвестиционна гама за нашите клиенти. Като допълнение предоставят още една уникална палитра от активно управлявани инвестиционни фондове, с различен рисков профил, възвръщаемост, като включват облигации, акции и различни класове активи.

 

Информация за всички фондове и техните проспекти е достъпна на onemarkets.bg

 

Защо onemarkets Fund?

Три причини, поради които onemarkets Fund са убедително предложение:

 

 

С фокус към клиента

Индивидуален подход към клиента, съчетан с висока компетентност.

Компетентност

Възползвайте се от дългогодишната и доказана експертиза на екипите за инвестиционна стратегия и управление на продукти на УниКредит. 

Уникалност

Предоставяме първокласни продукти, ориентирани към клиента, разработени вътрешно или чрез партньорство с престижни мениджъри за управление на финансови активи - Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan, Pictet, Pimco. 

 

Характеристики

 

  • Минимална сума за първоначална инвестиция 100 евро/ щатски долари
  • Такси Първоначалната такса зависи от избрания инвестиционен фонд. За повече информация, попитайте вашия банкер в УниКредит Булбанк.
  • Необлагаема капиталова печалба от инвестиции във взаимни фондове
  • Валута Eвро/ Щатски долари 
  • Минимална сума за всяка следваща инвестиция 100 евро
  • Времеви хоризонт на спестяване Дългосрочен

Инвестиране в onemarkets Fund

Подробна информация за onemarkets Fund и възможностите за инвестиция можете да получите:

 

  • Във всички клонове на УниКредит Булбанк

Информация за Проспектите, Ключовата информация за инвеститорите и други документи и материали за фондовете са достъпни на onemarkets.bg, както и на structuredinvest.lu

Стратегии на инвестиране

onemarkets Fund са съставени от фондове с различни инвестиционни стратегии и могат да предложат решение за различна финансова цел. Нека вашите средства се възползват от потенциала за растеж на международните капиталови пазари.

 

Информация за всички фондове и техните проспекти е достъпна на onemarkets.bg

 

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

Глобални облигации с фиксирана доходност и кратък срок от  0 до 5 години.


onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund

Глобално и изключително гъвкаво решение за облигации без бенчмарк с продължителност от 2 до 8 години.


оnemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund

Стратегия на паричен пазар в евро с продължителност до 2 години.

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund​

Инвестиции в глобални облигации и глобални акции за консервативни инвеститори с максимална експозиция в акции от 30%.


onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Глобална диверсифицирана балансирана стратегия.


onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Динамична глобална стратегия на портфейла с експозиция на акции до 80%.


onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Гъвкава стратегия с максимална експозиция в акции от 35%, глобални облигации, и облигации, обвързани с инфлацията.


onemarkets Balanced Eastern Europe Fund

С фокус върху висококачествени  държавни облигации и сини чипове от Източна Европа. Инвестиционният мениджър е ZB Invest Ltd., дружество на UniCredit Дружество от Групата.


onemarkets Global Multibrand Selection Fund

Глобален фонд от други фондове с независим подход и максимална експозиция в акции от 70%. Инвестиционният мениджър е UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., дружество от Групата UniCredit.


оnemarkets Capital Group US Balanced Fund

Балансирана стратегия, която инвестира в активи в САЩ с целева експозиция на акциите 60%.


onemarkets Amundi Income Opportunities Fund

Балансирана стратегия, която има за цел да генерира стабилен доход с експозиция към акции до 60%.

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund

Фокус върху избрани глобални компании като се вземат предвид и критериите за устойчивост.


onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Фокус върху компании, ангажирани с прехода към нулево нетно замърсяване на света.


onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Фокус върху диверсифициран портфейл от акции в цял свят (региони, държави, сектори и отрасли).


onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Силно концентриран портфейл от глобални акции с фокус върху компании със стабилни дивиденти.


onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund​

Силно диверсифициран портфейл с експозиция към дългосрочната демографска динамика на развиващите се пазари.


onemarkets J. P. Morgan US Equities Fund

Портфейл от акции, който инвестира предимно в компании с устойчив фокус, базирани в САЩ.


onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Стратегия в глобални акции с фокус върху мегатенденциите.

 


Запитване

onemarkets-video-site-v4.png Onemarkets-Fund-logos.jpg

Този материал не е предназначен да бъде използван като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия; той е само с рекламна цел и не представлява правен, счетоводен или данъчен съвет. Настоящият документ съдържа информация, свързана с подфондовете („Подфонд“) на Фонда, предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), предмет на част I от люксембургския Закон от 17 декември 2010 г. относно предприятията за колективно инвестиране, с измененията, под формата на инвестиционно акционерно дружество с променлив капитал, регистрирано в Търговския регистър на Люксембург под №. B 271.238. Подфондът се предлага в юрисдикциите, описани подробно в проспекта за разпространение и маркетинг в съответствие с приложимите регламенти.

За пълна и точна информация за Фонда и неговите подфондове (включително инвестиционните политики, стратегии, свързаните с тях рискове, разходи и такси и т.н.), моля, вижте документите на Фонда, посочени по-долу.

Потенциалните инвеститори трябва да проверят дали рисковете, свързани с инвестирането в Подфондовете, са подходящи за тях и трябва да се уверят, че напълно разбират структурата на Подфондовете и риска, свързан с инвестицията. В случай на съмнение се препоръчва консултация с финансов консултант, за да се определи дали инвестицията в Подфондовете е подходяща, като следва да се има предвид, че УниКредит Булбанк АД не извършва дейност по предоставяне на инвестиционни съвети. Стойността на дяловете и печалбата от инвестиция във Фонда може да се понижи или да се повиши, в зависимост от пазарните условия. Подфондовете не предлагат никаква гаранция за възвръщаемост. Освен това, миналите резултати не са показателни за бъдещите резултати. Представената възвръщаемост не държи сметка за всички такси и разходи, направени при записването и обратното изкупуване на дяловете. Настоящата маркетингова комуникация не е адресирана до никое лице от САЩ, както е определено в Закона за ценните книжа от 1933 г. и в проспекта на Дружеството („Проспектът“). Проспектът, ОИД и допълнителните документи и формуляри, свързани с Подфондовете, не са достъпни за инвеститорите в някои държави, в които Фондът не е регистриран и не се предлага за целите на разпространението и маркетинга.

Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на български език) и Проспекта (на английски език, като английската версия представлява правно обвързващата) и устава на Фонда (на английски език), които са на разположение на www.structuredinvest.lu и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител при поискване от инвеститора, заедно с последните годишни отчети и полугодишни отчети в седалището на Управляващото

дружество (както е определено по-долу) и в помещенията на дистрибуторите.

Обобщена информация за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, можете да намерите на английски език на адрес: www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html

Това маркетингово съобщение се публикува от Structured Invest S.A., управляващото дружество на Фонда. На територията на Република България УниКредит Булбанк АД е поддистрибутор на дялове от фондове, предлагани на платформата onemarkets Fund, управлявани от Structured Invest S.A. Structured Invest S.A. („Управляващото дружество“) е учредено под името Structured Invest на 16 ноември 2005 г. във Великото херцогство Люксембург като акционерно дружество („Société anonyme“) за неопределен период от време и е регистрирано в търговския и дружествен регистър на Люксембург, Registre de Commerce et des Sociétés, под №. B 112.174. Управляващото дружество е със седалище на адрес 8-10, rue Jean Monnet, L 2180 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, и е част от UniCredit Group.

Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на неговите предприятия за колективно инвестиране в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО.


*по смисъла на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година.: Основен информационен документ за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (PRIIP KID).