Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Съгласие за обработка на лични данни

Съгласие за обработка на лични данни

Потвърждавам и съм съгласен/а личните ми данни да бъдат използвани от УниКредит Булбанк АД, регистрирана като администратор на лични данни - Удостоверение на Комисията за защита на личните данни № 0017830.  / наричано по-долу УКБ / в качеството на партньор/посредник на Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано по нататък „УКФ“) за кредитни проверки от УКБ и УКФ, електронно или ръчно във връзка с искания от мен потребителски кредит от УКФ, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и УКБ и давам своето информирано и доброволно съгласие личните ми данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също и управление на кредита ми. Съгласието ми, потвърдено по телефона, е с цел да позволи на УКБ и УКФ  да проверява моята кредитоспособност и да удостовери  личните ми данни в съответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието ми е с цел да позволи, също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните ми данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади.

Съгласен/а съм  и изрично упълномощавам  УКБ да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на мое име при Уникредит Булбанк АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: УКФ за целите на проучване и отпускане на потребителски кредит, други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни. Наред с това ми е известно, че имам право на достъп до личните ми данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни и имам право да поискам промяна и актуализиране на личните ми данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни.

Настоящото съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и чл.36б на същия закон, и съм уведомен/а, че имам  право да откажа  да предоставя  настоящото си Съгласие, в който случай искането ми за предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.