Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Овърнайт депозит

Краткосрочен депозит за големи по размер суми в лева или чуждестранна валута, който предлага по-висока доходност за клиента в сравнение с разплащателна сметка за времето между края на работния ден и началото на следващия.

 • Носи по-висока доходност в сравнение с разплащателната сметка.
 • Овърнайт депозитът може да бъде еднократен или с опция за подновяване.
 • Лихвеният процент е по  договаряне.

Овърнайт депозит

За кого е предназначен?

Местни и чуждестранни търговски дружества, публични и финансови институции, които:


 • Разполагат със свободни средства за срока на депозита.
 • Желаят да получат финансиране срещу парично обезпечение.

Гарантирани суми

Депозитните сметки са гарантирани при условията и до размера, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките с изключение на:


 • Банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка
 • Финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; застрахователните и презастрахователните дружества; пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване
 • Инвестиционните посредници; колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и дружествата със специална инвестиционна цел
 • Бюджетни организации по § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
 • Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането
 • Суми по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на издаване на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лева.

Научете повече за Гарантиране на влоговете

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна