Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредити за оборотните ви нужди

Запознайте се с разнообразните кредитни решения за оборотните нужди на вашия бизнес.

Кредити за оборотните ви нужди

Стандартен кредит за оборотни средства

Оборотни средства за развитие на бизнеса ви. Регулярно намаляване на дълга. Издължаване при договорен погасителен план.

Кредит под условие

Обезпечете издаването на банкови гаранции /акредитиви без да блокирате собствени парични средства.

Револвиращ кредит

Оборотни средства за бизнеса ви. Ползвате само когато и колкото ви трябват. Плащате лихва само върху ползваната сума.

Овърдрафт

Оборотни средства за бизнеса ви. Кредитен лимит за финансиране на текущи разходи, предоставен по вашата разплащателна сметка.

Кредитна линия

От подобряване на паричния поток до покриване на текущи нужди - постигнете бизнес целите, които сте задали, с кредитна линия от УниКредит Булбанк.

Факторинг

Факторингът оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията.