Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Факторинг

Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти. Той оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземанията и  дава възможност за защита срещу неплащане.

Приложим е за вземания от клиенти в страната и чужбина. Базира се на прехвърляне собствеността (цесия) на вземанията от доставчик към факторинг компания и не изисква никакви допълнителни обезпечения. 

УниКредит Булбанк предлага пълен набор факторинг услуги,  както и възможност за предоставяне на индивидуални решения според специфичните нужди на вашия бизнес, посредством специализираното дъщерно дружество.
 

УниКредит Факторинг

Факторинг

Кога факторингът е полезен?

Ликвидност

  • Работите или възнамерявате да работите на отложено плащане.
  • Нуждаете се от свежи оборотни средства.
  • Нуждаете се от финансиране, но не разполагате с нужните обезпечения, за да ги осигурите.

Защита

  • Клиентите ви искат отложено плащане, но вие се притеснявате от допълнителните рискове.
  • Ползвате кредитна защита за вземанията си, но търсите по-добра алтернатива.
  • Планирате да навлезете на нови пазари.
  • Доставяте в чужбина и търсите кредитна защита, за да предложите по-конкуренти условия на работа.

Оптимизация

  • Клиентите ви се увеличават, а вие искате да съкратите времето и усилията, свързани със събиране на вземания.
  • Изнасяте продукцията си на няколко пазара и се налага постоянно да се съобразявате с правните и културни различия.
  • Искате да се фокусирате върху правенето на повече бизнес.

Какви са възможните факторинг решения?

Финансов инструмент, който е насочен към нуждите на експортни компании, работещи със своите клеинти на отложено плащане. Предлага до 100% покритие на кредитния риск и осигурява финансиране, управление и събиране на вземанията, извършвани от местна финансова институция.

Научете повече

Факторинг услуга за малки и средни предприятия, осигуряваща оборотни средства на база собствени продажби на кредит (с падеж до 120 дни) без изискване на допълнителни обезпечения. Факторинг финансирането на фактури е достъпно във всеки клон на УниКредит Булбанк.

Научете повече

Факторинг услуга, която осигурява на вносителите удобството на по-дългите отложени плащания.

Научете повече

Подсигурява кредитно покритие на компанията продавач за нейните продажби на кредит и улеснява събирането и управлението на вземанията, като дава възможност за финансирането им без нуждата от обезпечение.

Научете повече

Целта на факторинга с регрес е да финансира текущите оперативни нужди на компанията въз основа на нейните продажби на кредит без нужда от обезпечение и да я улесни в управлението и събирането на вземанията.

Научете повече