Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Юридически лица

Основни документи в зависимост от правната форма и държавата на регистрация на дружеството.

Юридически лица

Основни документи

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, при встъпване в делови взаимоотношения с банката (предоставяне на продукт или услуга, в т.ч. откриване на сметка), клиентите предоставят на банката документи и информация свързани с тяхната идентификация. При промяна на обстоятелствата, е необходимо информацията да бъде актуализирана своевременно.

За да се запознаете с основните документите, изберете приложимото за вас.

Юридически лица вписани в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) или Регистър Булстат

 

Видове дружества

Търговци по Търговския закон

 • (Еднолично) Дружество с ограничена отговорност - ООД, ЕООД
 • (Еднолично) Акционерно дружество – АД, ЕАД
 • Командитно дружество (с акции) – КД, КДА
 • Събирателно дружество – СД
 • Едноличен Търговец – ЕТ
 • Еднолично търговско дружество с държавно участие
 • Търговско дружество с общинско участие

ЮЛНЦ (вписано в Агенцията по Вписванията след 01.01.2018 г.)

 • Неправителствена организация
 • Сдружение, Фондация
 • Читалище

Друг вид търговец

 • Държавно/ общинско предприятие
 • Публично предприятие (вкл. по специален закон)
 • Кооперация – Кооперация/ Кооперативна федерация/ предприятие/ съюз

Основни документи

 • Документи за самоличност на законните представители и действителните собственици, ако е приложимо, копия от други официални лични документи на действителните собственици на Юридическото лице и на лицата, които имат право да се разпореждат с наличностите по сметка.
 • Спесимени на подписите на лицата, които ще имат право да се разпореждат с наличностите по сметка (по образец на банката).
 • Разрешения и лицензи за извършване на дейност от Юридическото лице ако е приложимо.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката. Попълват се и се подписват от законния представител.
 • В случай, че собственик на юридическото лице е друго юридическо лице, вписано в ТРРЮЛНЦ или чуждестранно юридическо лице, за него съответно трябва да бъдат предоставени документите според вида на юридическото лице или националното му законодателство.

* Освен изброените основни документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.


ЮЛ, ЕТ в процес на учредяване

Лица, които могат да открият сметката за съхранение на капитал

 • Лица, които могат да открият сметката за съхранение на капитал/дарение  - за съхранение на пари, предоставени за учредяване на или за увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност (ООД) или еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в процес на учредяване - Учредителите или избраният/ите управител/и или негов/ техен пълномощник, aко за това има решение в учредителния протокол и изрично нотариално заверено пълномощно.
 • Или за предоставяне на дарения в полза на фондация в процес на учредяване - Членовете на управителния орган или техен пълномощник, като начина на упражняване на представителната власт се определя в учредителния акт и изрично нотариално заверено пълномощно.
 • Лица, които могат да открият набирателни сметки – за съхранение на пари, предоставени за учредяване на или за увеличаване на капитала на акционерно дружество (АД), еднолично акционерно дружество (ЕАД) и командитно дружество с акции (КДА), съгласно и при условията на Търговския закон и други относими нормативни актове - Членовете на Управителния Съвет/ Съвета на Директорите (действащи заедно) или техен пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно/ Неограничено отговорният/ите съдружник/ ци или негов/ техен пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Основни документи

 • Устав/ договор/ учредителен акт/ протокол от Общо събрание на съдружниците/ акционерите на хартиен носител – оригинал.
 • Документ за самоличност на представляващите юридическото лице, лицата, които ще се разпореждат със средствата по сметката, съгласно депозираните спесимени, включително, ако е приложимо и документи за самоличност на действителен собственик.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/или декларации по образец на банката. Попълва се и се подписва от лицето, което открива сметката за съхранение на капитал/набирателната сметка.
 • В случай, че собственик на юридическото лице е друго юридическо лице, вписано в ТРРЮЛНЦ или чуждестранно юридическо лице, за него съответно трябва да бъдат предоставени документите според вида на юридическото лице или националното му законодателство.

* Освен изброените основни документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.


Самоосигуряващи се лица

Други допълнителни документи, според вида на самоосигуряващото се лице

Адвокат

 • Копие от извлечение от Регистъра на Адвокатската колегия.
 • Копие от адвокатска карта.
 • При регистриране на чуждестранно лице, практикуващо на територията на Р. България, се изисква само извлечение от Единния регистър на чуждестранните адвокати и Регистъра на чуждестранните адвокати.

Нотариус

 • Извлечение от Регистъра на Нотариалната камара.
 • Копие от заповед за вписване в регистъра на Нотариалната камара, издадена от Министъра на правосъдието (по чл. 12, ал. 3 от ЗННД).

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) 

 • Извлечение от Регистъра на частните съдебни изпълнители.
 • Копие от заповед за възлагане на правомощия по изпълнението от Министъра на правосъдието (по чл. 11, ал. 2 или по §1, ал. 2 от ПЗР на Закона за частните съдебни изпълнители).

Застрахователен брокер/ Застрахователен агент 

 • Копие от удостоверение, издадено от Комисията за финансов надзор (КФН) за вписване на застрахователния брокер/ агент във водения от комисията регистър по чл. 30 (1), т. 9 от Закона за КФН.
Information-for-clients-legal-entities-2000x1330-column.jpg

Основни документи


* За отриване на други видове сметки на други юридически лица, които не са изброени тук, моля да се обърнете за консултация към банков служител.

Юридически лица регистрирани извън България

Основни документи

 

 • Копие от актуален устав/ дружествен договор/ учредителен акт/ друг учредителен документ на Юридическото лице, заверено за вярност с оригинала с подписа на представляващия/ите го.
 • Оригинал/и на официален/и документ/и, удостоверяващ/и регистрацията и актуалното състояние на вписаните обстоятелства за Юридическото лице, издадено от компетентния орган според националното му законодателство, с което, наред с обстоятелствата относно наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление и кореспонденция, актуалния предмет на дейност, срока на съществуване, контролните органи, органите по управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление, структурата на собственост и контрол, основното място на търговска дейност, се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват и начинът на упражняване на представителната им власт.
 • Документи за самоличност на законните представители и действителните собственици, ако е приложимо, копия от други официални лични документи на действителните собственици на Юридическото лице и на лицата, които имат право да се разпореждат с наличностите по сметка.
 • Спесимени на подписите на лицата, които ще имат право да се разпореждат с наличностите по сметка (по образец на банката).
 • Разрешения и лицензи за извършване на дейност от Юридическото лице ако е приложимо.
 • Въпросник Познавай своя клиент и/ или декларации по образец на банката. Попълват се и се подписват от законния представител.
 • В случай, че собственик на юридическото лице е друго юридическо лице, вписано в ТРРЮЛНЦ или чуждестранно юридическо лице, за него съответно трябва да бъдат предоставени документите според вида на юридическото лице или националното му законодателство.

* Документите, издадени от публичен орган или заверени от правоспособен чуждестранен нотариус, следва да бъдат снабдени с апостил, ако са издадени, съответно заверени на територията на държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ 45/ 2001г.) или в съответствие с действащ договор за правна помощ между Република България и държавата, където документите са издадени/ заверени, или заверени по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, при условие че са издадени/ заверени на територията на държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове или с която Република България има сключен договор за правна помощ. Документите, които са издадени и/или изготвени на чужд език, следва да са скрепени с официален превод на български език.

** Освен изброените основни документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги.