Набирателна сметка

Сметка предназначена за лица, които искат да регистрират дружества или да увеличат капитала на вече регистрирани.

Предимства

  • Можете да откриете набирателна сметка във всеки клон на банката.

  • Осигурявате капитала чрез вноска на каса или с банков превод.

  • Без такса за закриване при откриване на разплащателна сметка в УниКредит Булбанк.

За кого е предназначена

Набирателна сметка

  • Акционерно дружество

  • Еднолично акционерно дружество
  • Командитно дружество с акции

Сметка за съхранение на капитал/дарение

  • Дружество с ограничена отговорност
  • Еднолично дружество с ограничена отговорност
  • Сдружения с нестопанска цел/фондации

Допълнителни продукти