Кредит под условие

Банката поема кредитен ангажимент за плащане от ваше име в полза на друга банка, държавно учреждение или ваш контрагент.

Характеристики

Срок за издължаване

По договореност, когато се обезпечава конкретна търговска сделка.

До 18 месеца при необходимост от многократно издаване на банкови гаранции в рамките на общ лимит.

Възможност за подновяване на срока в случаите, когато чрез кредита се оформя ангажимент във връзка с:

  • Гаранция за добро изпълнение
  • Гаранция за участие в търг
  • Гаранция за гаранционно обслужване/сервиз
  • Гаранция за връщане на предоставен аванс
  • Гаранции пред митнически учреждения

Тарифа и общи условия

Допълнителни продукти