Специални банкови сметки на частен съдебен изпълнител

Банкови сметки със специални параметри съгласно изискванията на Закона за частните съдебни изпълнители.

Специална сметка

Използва се за касово и/или безкасово постъпване на парични средства, които частният съдебен изпълнител получава от осребряване имуществото на длъжниците в изпълнителни производства.

Лихвена сметка

Използва се за начисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалната сметка. Сумите, които постъпват по специалната сметка и по лихвената сметка не подлежат на запориране според чл. 24 от ЗЧСИ.

Сметка за такси и разноски

Използва се за постъпване на парични средства от дължимите такси и разноски, които частният съдебен изпълнител събира по повод извършените изпълнителни действия срещу длъжници.

Сметка за допълнителна дейност и възнаграждения

Използва се за постъпване на парични средства във връзка с извършваната допълнителна дейност и възнаграждения.

Такси

Съгласно действащата Тарифа за юридически лица и ЕТ и при условията на специална оферта за банково обслужване на частни съдебни изпълнители.

Тарифа и общи условия

​​​​​​​Лихвен бюлетин

Допълнителни продукти