Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Съобщение за клиентите на УниКредит Булбанк във връзка с актуализацията на лични данни

Новини

Уважаеми клиенти,

В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и по-специално Закона за мерките срещу изпиране на пари /наричан по-долу за краткост ЗМИП/ и Правилникa за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари /наричан по-долу за краткост ППЗМИП/, „УниКредит Булбанк“ АД има задължение да извършва комплексна проверка на своите клиенти, която включва събиране на актуална и точна информация за всеки клиент, както и поддържане на подробна и актуална документация за тях, във времето, в което продължават взаимоотношенията им с банката.

В съответствие с установената правна рамка, считано от 27.03.2018 г. „УниКредит Булбанк“ АД следва периодично да преглежда и актуализира данните на своите текущи клиенти.

В тази връзка „УниКредит Булбанк“ АД периодично инициира кампании, с които уведомява своите клиенти за необходимостта от актуализиране  на техните данни. Обновяването на данните в клиентските досиета е в съответствие с изискванията на съответните национални и международни Регулаторни органи в областта на превенция на финансовите престъпления,  изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност.

Периодичността на обновяване на клиентските данни се определя индивидуално за всеки един клиент на Банката. Важно е клиентите да знаят, че в съответствие със ЗМИП, „УниКредит Булбанк“ АД следва да прекрати вече установените клиентски взаимоотношения, в случай че  клиентските данни не могат да бъдат надлежно актуализирани и/или не могат да бъдат предоставени изискуемите, по закон,  документи и информация от съответния клиент.

Евентуалното прекратяване на взаимоотношенията с клиент е процес, подчинен на заложените в приложимата правна и договорна рамка критерии и срокове. „УниКредит Булбанк“ АД предоставя достатъчно време, в рамките на което, всеки клиент ще може да предостави или потвърди актуалността на клиентките си данни.

На база на изложената по – горе информация бихме желали да отбележим, че „УниКредит Булбанк“ АД спазва изискванията на ЗМИП и ППЗМИП, които са задължителни за всички банки на територията на Република България.  

За „УниКредит Булбанк“ АД е важно бизнесът да върви ръка за ръка с устойчивия модел на развитие, като спазва местната и европейска правна норма.

„УниКредит Булбанк“ АД полага необходимите усилия, като оказва съдействие на своите клиенти и ще продължи да работи за запазването на взаимно доверие и качество на предлаганите от нея услуги.

При необходимост от съдействие, молим да се обръщате към Вашия обслужващ мениджър, както и към Центъра за контакт с клиенти. Телефоните за контакти можете да откриете на официалната страница на банката - https://www.unicreditbulbank.bg.

Повече информация относно всички необходими документи, които клиентите следва да предоставят в банката можете да намерите тук.