Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Стажантска програма

Нашият екип знае колко е ценно да получите подкрепа в началото на кариерата си, затова ви каним да станете част от Стажантска програма на УниКредит Булбанк. Програмата дава шанс на талантливи млади професионалисти да започнат своята кариера в банката. През 2021 над 200 млади професионалисти са били на стаж в екипите на УниКредит в България, като приблизително 20% от тях са останали на работа и след това.

Стажантска програма

Какво предлага стажантската програма?

  • Стаж за 3-6 месеца целогодишно
  • Атрактивно месечно възнаграждение
  • Сътрудничество с доказани професионалисти
  • Богат избор от направления, в които да започнете стаж
  • Сертификат за успешно завършен стаж
  • Възможност за работа след стажа

Програмата предоставя възможности за стаж в УниКредит Булбанк и нейните дъщерни дружества УниКредит Лизинг, УниКредит Факторинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Застрахователен Брокер в цялата страна.

Кандидатствай

От кои направления можете да избирате?

Дирекция „Банкиране на дребно“ управлява бизнеса на банката, насочен към физически лица и малки предприятия. В нея се създават маркетинговата и бизнес стратегия, разработват се продукти за клиентите от различните сегменти. Там се управляват процесите и продуктите, следи се за постигането на продажбените и финансови цели. Основен приоритет е постигането на висока клиентска удовлетвореност и създаване на добавена стойност за акционерите на Банката. „Банкиране на дребно“ управлява и микса от дистрибуционни канали. Основният от тях е клоновата мрежа, която се състои от филиали, офиса, кредитни и бизнес-центрове, в които се обслужват клиентите на Банката, в зависимост от техния сегмент и местоположение. УниКредит Булбанк използва и алтернативни канали за банкиране на дребно. Те включват електронно и Интернет банкиране, Център за контакт с клиенти и мрежа от външни агенти и партньори. Тези канали създават добавена стойност за клиентите и работят в синхрон с традиционна клонова мрежа.

Отдел „Събиране на вземания“ е част от Управление „Риск“ в УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД. Основните дейности в отдела са свързани със събиране на просрочени вземания чрез навременно, професионално, гъвкаво и коректно общуване с клиентите. Отделът се занимава още с реструктуриране на активни кредити, в случай на затруднения от страна на потребителите при изплащането им; осъществяване на комуникация с клиенти с цел изплащане на задължения, контрол и мониторинг на качеството на комуникацията с клиенти и други.

Център за контакт с клиенти е част от Управление „Алтернативни канали“ в Дирекция „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк. Отделът се занимава с приемане на телефонни обаждания от вътрешни и външни клиенти и предоставя информация относно изплащане на активни кредити, предсрочно погасяване и др. Осъществява и изходящи обаждания, свързани с телемаркетингови кампании, инициативи за продажба на продукти и др. Персоналните частни банкери предлагат достъп до богат набор от услуги на местните пазари, както и решения, свързани с офшорно банкиране.

Деловодството обслужва Банката в следните направления: регистрация и придвижване на документи; организиране на оперативния архив на клонова мрежа; съхранение на документи и осигуряване на ретроспективна информация от централизиран архив; разпределение на периодичен печат, обработка и създаване на печатни материали в печатни бази и други.

Управление „Операции“ играе роля на Център за компетенции и изпълнение на трансфери, наредени от клиенти, операции, администриране на кредити и други бек-офис дейности. Управлението се занимава с оптимизиране на главните банкови процеси, свързани с централизираните и бек-офис операции при условията на подобряване на ефективността, използването на ресурсите и предлаганото качество на клиентите с едновременното минимизиране на оперативния и регулативен риск.

Зад Управление „Информационни технологии“ на УниКредит стои екип от 180 човека, разпределени в 7 отдела, профилирани по области на специализация. Те работят с повече от 150 бизнес приложения и управляват два изчислителни центъра в София, над 500 сървъра и над 4500 работни станции. Динамика, фокус към клиента и предоставяне на висококачествени услуги са определенията, които най-добре описват стила на работа в тази структура.

Това е отделът, който е ангажиран с развитието на картовите разплащания на банката. Екипът на “Карти” се занимава с отпускане на кредитни лимити по банкови карти, ежедневни действия свързани с издаване на банкови карти и инсталиране на АТМ и ПОС терминали, минимизиране на риска и загубите от злоупотреби с банкови карти.

УниКредит Булбанк предлага широка гама банкови продукти и услуги на своите корпоративни клиенти, като работи с фирми от всички сектори на икономиката и взаимодейства тясно с всички банки от групата УниКредит. Банката предлага разнообразни продукти за управление на парични средства и гъвкави форми на финансиранe и е активен участник на българския и международните финансови и капиталови пазари.

Основната дейност на Сектор „Валутни разплащания“ е централизирана обработка на изходящи презгранични преводи, наредени по електронните канали: Булбанк Онлайн, Телебанк, Мултикеш и European Gate; централизирана обработка на входящи презгранични преводи; централизирана проверка на необходимите оправдателни документи при нареждания за презгранични преводи за държави извън Европейско икономическо пространство. В Сектор „Валутни разплащания“ се извършва централизирана обработка на сканирани платежни нареждания през приложението ISIS Papyrus и мониторинг на сканираните платежни нареждания.

Сигурност е управлението, чиято цел е да дефинира, изпълнява и гарантира качеството на валидните за банката политики, закони и норми за сигурност, съгласно действащото законодателство и стандартите на Групата УниКредит. То подпомага бизнес-звената в оценката на риска и вземане на решения във връзка с всички аспекти на сигурността. Анализира пропуските и слабостите в сигурността и предлага решения, свързани с възможни инциденти.

„Управление на риска“ е Дирекция, в която са обхванати следните дейности: Анализи на искания за кредити и вземане на решение за кредитиране на физически и юридически лица; Мониторинг на кредитни експозиции, ранно идентифициране на потенциални рискове от влошаване на кредитния портфейл; Управление на портфейла от необслужвани кредити в кредитния портфейл на банката; Оценка на пазарния и операционен риск, своевременно идентифициране на съответните рискове; Оценка на качеството на кредитния портфейл на банката и техническо усъвършенстване на процедури за неговия анализ.

Персоналните частни банкери предлагат достъп до богат набор от услуги на местните пазари, както и решения, свързани с офшорно банкиране. Частно банкиране предоставя най-добрите услуги и продукти за частни клиенти, като например: определяне степенната към риска; инвестиционни съвети; специални кредитни карти; финансиране; финансово планиране; както и най-подходящото решение по всеки финансов или нефинансов въпрос.

През април 2008 г. в УниКредит Булбанк е създадено звеното „Обслужване и удовлетвореност на клиентите“ с цел да се подобри качеството на обслужване на клиентите. Използването на международния опит на УниКредит за измерване и подобряване нивото на обслужване ни прави първата банка в България със специален фокус върху потребителската удовлетвореност.

Управление „Човешки ресурси“ отговаря за подбора, назначаването и обучението на всички служители в рамките на УниКредит в България. Основната мисия на екипа е да привлича, развива и задържа талантливите и високо способни колеги чрез създаване на работна среда, в която служителите могат да изразят пълния си потенциал.

Отдел Застраховане - Поддържа стабилни партньорски взаимоотношения с всички застрахователни компании. Разработва иновативни и поръчкови застрахователни продукти, отговарящи на всички потребности, като осигурява професионална информация и съдействие при настъпване на застрахователно събитие.

Защо в УниКредит?

УниКредит е лидер на европейския пазар. Ние сме банка на реалното действие, фокусирана да предоставя практични решения по лесен и ефикасен начин. Така допринасяме за истинска промяна в живота на хората, семействата, компаниите и корпорациите.

UniCredit working desk

Как да кандидатстваш?

Попълни формата чрез бутона кандидатствай.

Посочи ни желаните от теб област и период за провеждане на стажа.

Крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди започване на стажа.

Кандидатствай