Съобщение за клиентите на УниКредит Булбанк

Съгласно изискванията на действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари, задължените лица- сред които и Банките - следва да поддържат актуална информация за своите клиенти.

Във всички банки на територията на Република България трябва периодично да преглеждат и актуализират поддържаните от тях данни и клиентски досиета.

Това задължение не е ново и е в сила от месец март 2018 година, когато се прие новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законът беше приет във връзка с изискванията на IV Директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

В тази връзка УниКредит Булбанк периодично инициира кампании, с които уведомява клиентите си, че трябва да посетят банков филиал, за да актуализират данните си.

Изискването за обновяване на данните и клиентските досиета идва от страна на Регулаторите не само в национален, но и в международен план. То е насочено към борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност, които продължават да бъдат значителен проблем в световен мащаб.

Периодичността на обновяване на данни на клиент, както и клиентското му досие,

се определя индивидуално за всеки клиент според рисковия му профил. Периодичността не е еднаква за всички клиенти.

Важно е клиентите да знаят, че в Закон за мерките срещу изпиране на пари има изискване за прекратяването на вече установените делови взаимоотношения при невъзможност данните му да бъдат актуализирани.

Евентуалното прекратяване обаче е процес, подчинен на заложените в приложимата правна и договорна рамка критерии и срокове. Това означава, че клиентите ще разполагат с достатъчно време да посетят банков филиал, за да бъдат актуализирани данните и клиентското му досие.

На база на изложената по – горе информация бихме желали да отбележим, че УниКредит Булбанк АД  спазва изискванията на Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, които са задължителни за всички банки на територията на Република България.  

За УниКредит Булбанк е важно бизнесът да върви ръка за ръка с устойчивия модел на развитие, като спазва местната и европейска правна норма.

Банката полага необходимите усилия, като оказва съдействие на своите клиенти и ще продължи да работи за запазването на взаимно доверие и качество на предлаганите от нея услуги. Моля да имате предвид, че актуализирането на данните и клиентските профили се случва само и единствено във физически банков филиал.

Повече информация относно всички необходими документи за клиенти можете да намерите тук.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch