Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Сконтиране на акредитиви

Откупуване на вземания по експортен акредитив, платим на отсрочено плащане (30, 60, 90 и т.н. дни). УниКредит Булбанк  сконтира акредитиви, потвърдени от нея, по които бенефициентът е представил редовни документи, или след получаване от Издаващата банка на автентично потвърждение за плащане  на падежа по непотвърдени акредитиви.

Сконтиране на акредитиви

Предимства

  • Бърз и лесен достъп до услугата клиентът може да получи средствата в рамките на същия или на следващия ден от сключване на договора
  • Пълно елиминиране на кредитния риск за клиента
  • Не се налага оценка на кредитоспособността на клиента, тъй като рискът на банката не е към него, а към Издаващата банка

За кого е предназначен?

  • Износители и продавачи на стоки и/или услуги в чужбина и страната, плащането на които е договорено с акредитив, платим с отсрочено плащане от 30, 60, 90 и т. н. дни.

Заявяване на услугата

Моля, свържете се с нашия Екип Консултации Търговско финансиране за необходимите документи за сконтиране на експортен акредитив.

Условия за откупуване на вземания по акредитив

  • При потвърден акредитив - представените стоково-разпоредителни документи са в съответствие с условията на акредитива.
  • При непотвърден акредитив - получено е неотменяемо, автентично потвърждение за плащане.
  • Размерът на сконтираните вземания трябва да бъде в рамките на одобрения кредитен лимит на банката и държавата.

Често задавани въпроси

Не, тъй като ангажиментът на банката издател да плати изискуемите стоково-разпоредителни документи по акредитива на определена дата служи като обезпечение.

  • Сконтова лихва
  • Такса откупуване на вземане

Обикновено това не е възможно, тъй като банката трябва внимателно да оцени риска от всяка издаваща банка, заедно с конкретните срокове и условия на всеки акредитив. Предложението за сконтиране обикновено се структурира за всеки отделен случай.

Да, в случай че купувачът и продавачът са се споразумели за начина на плащане с акредитив с разсрочено плащане.

Сходни продукти

Допълващи продукти