Нагоре икона Бутон за връщане към началото

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

 

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Цел

Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на инфор- мационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • Да развиват своята основна икономическа дейност с кодове от С10 до С33 (без С12) & от J58 до J63 & М72 съгласно КИД-2008
 • Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедура- та. (2013, 2014 и 2015 г.)
 • Реализирали са минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

Микропредприятие: ≥210 000 лева

Малко предприятие: ≥750 000 лева

Средно предприятие: ≥3 000 000 лева

Допустими дейности

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на наци- онални/европейски/международни стандарти.
 • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
 • Ре-сертификация на системите за управление
 • Реинженеринг на процесите в предприятията
 • Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина 
 • Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията – вкл. управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите.
 • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SAAS (Software as a service)
 • Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите

Дейности с цел на дейността е информиране на широката общественост за финансирането на проекта, включващи задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 и съответните оперативни ръководства по операции

Изисквания

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ (гранта)

 • Минимален размер: 50 000 лева
 • Максимален размер: 391 166 лева

Разходи за придобиване на ДМА и ДНА

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да надвишават 100 000 лв. по всеки индивидуален проект.

Подаване на проектното предложение

Извършва се изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“.

За подаване на документите е необходим Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокове за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 15.08.2016 г.