Специална клиентска сметка на нотариус

Сметката се използва при извършване на действия за учредяване, прехвърляне, промяна или прекратяване на вещни права върху недвижими имоти.

За какво може да се използва?

  • Заплащане на разноски държавни такси и данъци на клиента.
  • Заплащане на хонорари на лица, различни от нотариуса.
  • Извършване на сделки и действия от името на и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между него и нотариуса.
  • Други цели предвидени в договора между нотариуса и клиента.

Допълнителни продукти