Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Специална клиентска сметка на нотариус

Сметката се използва при извършване на действия за учредяване, прехвърляне, промяна или прекратяване на вещни права върху недвижими имоти.

Специална клиентска сметка на нотариус

За какво може да се използва?

  • Заплащане на разноски държавни такси и данъци на клиента.
  • Заплащане на хонорари на лица, различни от нотариуса.
  • Извършване на сделки и действия от името на и за сметка на клиента, съобразно сключения договор между него и нотариуса.
  • Други цели предвидени в договора между нотариуса и клиента.

Допълнителни продукти