История

 • 1993

  • Банката пристъпва към разширяване на клоновата мрежа в страната с откриването на клонове в Пловдив и Кърджали. 
 • 1992

  • Годишното общо събрание на акционерите приема нов Устав на БВБ, база за развитието на Банката като универсална търговска банка по смисъла на Търговския закон и Закона за банките и кредитната дейност.
  • Капиталът на Банката е увеличен от 320 милиона лева на 1.2 милиарда лева, изцяло внесен и разпределен в 1.2 милиона акции, всяка от които с номинал 1000 лева.
  • Банката се премества в нова, специално оборудвана сграда – на пл. “Света Неделя” №7, което позволява значителното подобряване на качеството на предоставяните банкови услуги.
 • 1991

  • Банковата консолидационна компания (БКК) е създена като холдингова компания за консолидиране на държавната собственост в банковия сектор и за съдействие на банковата приватизация. БКК става собственик на 98% от основния капитал на Банката
  • БВБ е първата българска банка, която се присъедява към системата SWIFT, с което значително подобрява резултатите от своята оперативна дейност, повишавайки надеждността на операциите.
 • 1988

  • Като съвместна финансова компания на БВБ и Внешэкономбанк е учредена Булгарсовинвест. През 1994 г. Булгарсовинвест е преобразувана в Корпоративна търговска банка АД.
 • 1987

  • Bayerische-Bulgarishe Handelbank е създадена като съвместна банка на Bayerishe Vereinsbank и БВБ с централа в Мюнхен. През 1998 г. банката е пререгистрирана като HypoVereinsbank Bulgaria GmbH.