Публично предлагане на акции на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ

УниКредит Булбанк АД е Водещ мениджър на предлагането на 36,400,000 нови акции от увеличението на капитала на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ.

Проспект увеличение на капитала на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ

Съобщение за начало на публичното предлагане


Заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ

Уведомление на БФБ относно увеличение на капитал с права

Информация и график на предлагането

ISIN код на издадените права

BG4000005190
Борсов код на издадените права BPYB
Съотношение брой права/ брой акции 1:56 (1 право дава право за записване на 56 нови акции с номинална и емисионна стойност в размер на 1 лв. всяка )
Набирателна сметка IBAN BG48UBBS80025080191840, BIC: UBBSBGSF при Обединена  българска банка АД
Начална дата за записване на акции от увеличението 01.03.2019г.
Крайна дата за търговия с правата на БФБ (Т+2) 14.03.2019г.
Крайна дата за прехвърляне на права и записване на нови акции 18.03.2019г.
Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК 25.03.2019г.
Начална дата за търговия с правата на БФБ 01.03.2019г.
Крайна дата за записване на акции от увеличението

09.04.2019г.