България ще е сред трите държави с най-стабилен ръст на БВП в региона през 2019 г.

Икономическият растеж на ЦИЕ обещава да запази стабилния си ритъм и през тази година. Потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските фондовете и дигиталната трансформация ще бъдат ключовите фактори за растежа в региона, стана ясно по време на годишния икономически форум Euromoney 2019. В рамките на форума експертите на УниКредит представиха изгледите и прогнозите си за развитие за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

България, Словакия и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г., стана още ясно по време на събитието.

По-долу можете да се запознаете с подробности от дискутираните теми на Euromoney:

Икономическият растеж в ЦИЕ ще запази своя стабилен ритъм през 2019 г.

В последните години ЦИЕ потвърди способността си да генерира растеж. Очаква се икономическата среда в региона да остане благоприятна и през 2019 г: Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-висок), макар и с известно циклично снижаване.   След цикличния връх, постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия и Турция) и среден ръст на БВП от 3.7% през 2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над потенциалния за 2019 г. (около 3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата глобална търговия[1].

Държавите от ЦИЕ в ЕС имат потенциал да изпреварят други региони с бързо развиващи се пазари благодарение на по-малката си зависимост от притоци на чуждестранни капитали в ЦИЕ, по-големите възможности за фискални стимули, по-благоприятните финансови условия, достъпа до европейски фондове и положителния ефект от намаляващите цени на стоките. Словакия, България и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г.  Основните спънки пред икономическия растеж на ЦИЕ са затягането на пазарите на труда особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият Брекзит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и инвестициите в ЦИЕ. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от Брекзит. Русия и Турция могат да следват различни трендове, какъвто е случаят през 2018 г.

 

Факторите на растежа: потребление, преки чуждестранни инвестиции, фондове на ЕС и дигитална трансформация

Вътрешното търсене и особено потреблението, подпомогнати от ниското ниво на безработица и увеличените възнаграждения, ще бъдат основните източници на растеж за икономиките на ЦИЕ, докато износът ще подлежи на възможно циклично забавяне в следващите няколко години.

Преките чуждестранни инвестиции в историческа перспектива са един от основните фактори на икономическа трансформация в региона. Особено от гледна точка на трансфера на технология и познания, ще останат важни, макар и не до такава степен, в каквато са били през предходното десетилетие. В някои сектори ЦИЕ се превърна в производствено подразделение на Западна Европа[2] като преките чуждестранни инвестиции постепенно променяха своя обхват, за да се фокусират върху по-напреднали производства и все повече включваха сектора на обслужването[3]. Съотношението на преките чуждестранни инвестиции към БВП остана над 2.5% в периода 2016-2018 г. и се очаква да остане на подобно ниво в следващите няколко години. Ролята на международните компании в региона остава значителна: добавената стойност от чуждестранни компании е повече от 40% от общата добавена стойност (заместител на БВП) за страни като Унгария, Словакия, Румъния и Чешка република[4], които освен това са най-интегрираните във веригата на добавената стойност в Европа.

Преките чуждестранни инвестиции се допълват от приноса от фондовете на ЕС за страните от ЦИЕ, които влизат в състава на ЕС. Фондовете на ЕС съставляват 2.9% от БВП средно в периода 2014-2020 г. (150 млрд. евро за ЕС - ЦИЕ с изключение на Полша), при което 2019-2020 са най-важните години от гледна точка на усвояването на средствата от европейските фондове. 

Дигиталната трансформация предоставя допълнителни възможности за растеж в региона. Достъпът до интернет[5] в държавите от ЦИЕ се увеличи с 20% от 2010 г. насам и сега почти 75% от населението използва интернет. Достъпът до мобилни устройства[6] в държавите от ЦИЕ е 120% от гледна точка на абонамент за мобилни устройства на всеки 100 човека. Тези метрики в страните от ЦИЕ са сравними с повечето западноевропейски пазари, но с по-висока скорост на конвергенция през последните години.  

 

Значителен дългосрочен потенциал в банкирането в ЦИЕ

Очаква се ръст от около 4-4.5% на кредитирането (ЦИЕ с изключение на Русия и Турция) в ЦИЕ през 2019 г. Кредитирането в банкирането на дребно нараства повече от корпоративното кредитиране. Причините са: по-високите разполагаеми приходи, по-ниската безработица и по-високото потребление. Увеличеният интерес към банкирането на дребно през последните години се вижда и от стратегиите на УниКредит от гледна точка на синергии с други бизнес сфери като застраховане, управление на активи, лизинг и по-общо - партньорства. При кредитирането чрез опростяване и улесняване на кредитните процеси (напр. консолидиране на платформите през множество канали за кредитиране, оптимизиране на анализа на кредитния риск) и чрез дигитализация (подобряване на цялостното клиентско преживяване и канали) за предлагане на индивидуални решения от гледна точка на продукти и тяхното предоставяне, все още има потенциал за растеж в банките от ЦИЕ.  

Настоящият цикъл на кредитиране се различава от този в миналото, тъй като ликвидните позиции на банките от ЦИЕ са се подобрили и ситуацията от гледна точка на качество на кредитите не може да се сравни с тази в миналото (коефициентът на необслужваните кредити се придвижи от 14% през 2014 г. до 5% през 2018 г. средно за ЦИЕ с изключение на Турция и Русия).

Освен стабилният икономически растеж, дългосрочният потенциал на банкирането в ЦИЕ се вижда и в ниското банково участие от гледна точка на съотношението кредити към БВП. Докато много страни от еврозоната имат съотношение кредити към БВП по-високо от 100%, всички пазари в ЦИЕ понастоящем имат съотношение по-ниско от 70%, а Румъния, Унгария, Сърбия и Русия дори по-ниско от 50%. Освен това ниското съотношение на кредити към депозити, значително по-ниско отколкото преди няколко години (всички пазари от ЦИЕ освен Турция имат съотношение кредити към депозити по-ниско от 100%, а повечето пазари от ЦИЕ, по-специално Чешка република, Унгария, България, Румъния, Словения, Хърватия и Русия - около 70-75%), също допринася за този потенциал, както и по-масовото използване на дигиталното банкиране. По отношение на последното, понастоящем нивото на използване на дигиталното банкиране в ЦИЕ е по-ниско, но бързо се увеличава. Използването на интернет банкиране се увеличи повече от два пъти в периода между 2010 и 2017 г. в Чешка република, Унгария, Турция, Сърбия, Румъния и България. Освен това е било използвано в значително по-голяма степен в сравнение с интернет за онлайн покупки в региона.

Занапред банковият сектор в ЦИЕ ще продължи да подобрява своята ефикасност по отношение на изчистването на кредитния портфейл и по-сериозното фокусиране върху приходите и растежа. Състезанието за пазарен дял продължава и има потенциал и от гледна точка на сливания и придобивания. По отношение на банкови приходи в сравнение с предходни години, нетният лихвен приход се възстановява от ниските си нива през 2015-2016 г. и през 2019 г. се очаква да съставлява две трети от приходите в банковия сектор в ЦИЕ.

Разходите също се увеличават, при което се усеща натиска на възнагражденията, при все че съотношението разходи/приходи се очаква да остане стабилно в периода 2020-2023 г. и да не повтори значително подобрените стойности от предходните години. Цената на риска от гледна точка на провизиите за загуби по кредити спрямо брутното кредитиране, се очаква да остане много ниска (77 б. п. п. за ЦИЕ с изключение на Русия и Турция), но постепенно да се нормализира. Подобреното качество на активите - по-ниският процент на необслужваните кредити се отразява в по-ниски разходи за провизии за загуби по кредити - е било основен фактор за генериране на доходност през последните години: доходността за пазарите на ЦИЕ е нараствала постоянно година след година в периода от 2013 до 2017 г.  Възвръщаемостта на собствения капитал, например, е понастоящем около 10% на ниво банкова система (ЦИЕ с изключение на Турция и Русия) и се очаква да остане на същите нива.

Икономическият прогрес в ЦИЕ през последните две десетилетия е забележителен. Регионът е добре снабден с банки, високоликвиден и се характеризира с високо ниво на конкуренция. С нашата солидна лидерска позиция и сериозния ни ангажимент към региона, УниКредит ще продължи да подпомага икономическия растеж на пазарите на ЦИЕ, в които ние работим. Регионът на ЦИЕ е и ще продължи да бъде основен фактор на растежа на УниКредит”, каза Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ, на годишния форум на Euromoney.

Бързо променящата се бизнес среда и предизвикателствата, наложени от дигиталния пейзаж, заедно с потребността от постоянно подобряване на клиентското преживяване, станаха едни от най-важните области за инвестиране на компаниите. В настоящия конкурентен пазар това са императивите за пазарните лидери, тъй като клиентите очакват техните доставчици на финансови услуги да поддържат ритъма на промяната. В резултат от това интеракциите, които клиентите осъществяват със своите банки, се характеризират от все по-нарастваща степен на автоматизация чрез дигиталните процеси”, добави Андреа Диаманти, директор на Корпоративно инвестиционно и частно банкиране за ЦИЕ в УниКредит.

През 2018 г. станахме свидетели на усилена дейност по сливания и придобивания в банковия сектор на ЦИЕ. Миналата година видяхме организиран изход на гръцките банки от югоизточните европейски пазари, консолидацията на държавните банки в Русия под ръководството на централната банка и обявените приватизации в Словения и Сърбия. След динамичната 2018 г. ще очакваме да видим подобна силна пазарна дейност през 2019 г., задвижвана от югоизточните европейски пазари, благодарение на сделки и първично публично предлагане, които вече са били обявени, намаляване на рисковите експозиции от някои регионални групи и в резултат от приватизациите в дадени страни (като Словения и Сърбия), беше заключено още по време на семинара на Euromoney, на който домакин беше УниКредит.

 

Регионът ЦИЕ – Ключов фактор за растежа на УниКредит

ЦИЕ продължава да бъде важен фактор за растежа на УниКредит с още по-засилена лидерска позиция и още по-голям ръст от клиенти през 2018 г. Ние сме най-големият кредитор в региона (64.2 млрд. евро[7]) с 11.7% пазарен дял (банкиране на дребно и корпоративно банкиране) в кредитирането и стабилен ръст през последните 5 години[8]. УниКредит се класира на първо място в ЦИЕ като цяло от гледна точка на общ брой активи[9] и в топ 5 в повечето страни от ЦИЕ[10] поотделно“, каза по време на форума Euromoney Карло Вивалди.

Клиентската база на УниКредит в ЦИЕ нараства постоянно спрямо нашата цел от 2.6 милиона нетни нови клиенти до края на 2019 г. Качеството на портфейла също се подобрява с коефициент на брутни необслужвани експозиции, намален с 229 б.п. (от 8.9 до 6.5%) през септември 2018 г. в сравнение със септември 2017 г.

В резултат от това възвръщаемостта на разпределения капитал отбелязва 15.7% за първите девет месеца от 2018 г., което още веднъж подчертава стабилната печалба на подразделение ЦИЕ. Освен това мобилните банкови потребители се очаква да нараснат от 38.2% от всички клиенти през третото тримесечие на 2018 г. до 47% за следващата година, стана ясно още по време на форума.

Успехът на УниКредит в региона се основава на нейната солидна клиентска база - със силно местно покритие и управление на отношенията с клиентите и способност да оползотвори глобалните продуктови направления. Банковата група предоставя най-добрите в класа си услуги и експертиза на групово ниво, за да обслужва своите клиенти по най-добрия възможен начин. Пазарна позиция на УниКредит в Централна и Източна Европа предлага на местните банки съществени конкурентни предимства благодарение на безспорната разпознаваемост на бранда, достъпа до международните пазари, споделянето на най-добри практики и значителните икономии от мащаб.


[1] Допълнителна информация за макроикономическия сценарий на ЦИЕ е налична в тримесечния обзор за УниКредит в ЦИЕ в първата четвърт на 2019 г.

[2]  Автомобилният сектор е най-христоматийният пример. В автомобилния сектор всичките 10 глобални играчи (от ЕС, САЩ, Япония) развиват своето производство в ЦИЕ и всичките 10 първокласни доставчици също са от ЦИЕ. Производството на превозни средства в ЦИЕ се утрои през последните 15 години, за да надхвърли 6 милиона произведени превозни средства, повечето от които предназначени за износ. Въпреки вече силното присъствие на автомобилни производители, нови проекти и преки чуждестранни инвестиции също се разработват (тези, обявени от Jaguar Land Rover и BMW, имат най-голям ефект върху икономиките на ЦИЕ, всеки от тях надхвърлящ 1 млрд. евро). Освен това иновацията в автомобилния сектор (електромобили, безпилотни автомобили) представя допълнителна възможност за последващи инвестиции в региона.

[3] ИТ секторът е добър пример както за възлагане на дейности на външни изпълнители, така и за по-усъвършенствани услуги (дигитални възможности, София хъб и др.), с което допринася за изключителното разрастване на бизнеса.

[4] Според данни на Евростат

[5] Процент на лицата, използващи интернет, усреднено за страните от ЦИЕ с изключение на Полша, според данни, предоставени от ITU (Международен съюз по телекомуникации)

[6] Абонаменти за мобилни клетъчни телефони на всеки 100 души, усреднено за страните от ЦИЕ с изключение на Полша, според данни, предоставени от ITU (Международен съюз по телекомуникации).

[7] към септември 2018 г.

[8] към септември 2018 г. с изключение на Турция, но с Русия

[9] към юни 2018 г. с Турция

[10] към юни 2018 г.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch