Управление на валутен риск

Финансови инструменти, предназначени за защита срещу нежелани движения на Международния валутен пазар

Какво представлява

Услугите по валутно хеджиране осигуряват защита срещу неблагоприятни движения на валутния пазар.

УниКредит Булбанк предлага голямо разнообразие от валутни дериватни инструменти, които ще отговорят на всякакъв вид валутна експозиция и на нуждите на клиента.

Основните инструменти включват:

 • Обикновен форуърд
 • Опционен форуърд
 • Валутен суап
 • Валутна опция
 • Индивидуално структурирани продукти

Предимства

 • До 100% защита срещу колебанията на валутните курсове
 • До 100% предвидимост на бъдещи плащания
 • Потенциал за използванена благоприятни пазарни движения
 • Персонализирани продуктипроектирани да отговарят на експозицията на клиента

За кого е предназначено

 • Дружества с международен търговски бизнес (организации за износ и внос)
 • Всички сегменти на корпоративното и инвестиционно банкиране

За контакти