Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Документарно инкасо по внос

Предаване на набор от търговски документи на вносителя, изпратени от банката на чуждестранния доставчик или директно от него, срещу заплащане или срещу акцептиране на менителница (документи срещу акцепт).

Документарно инкасо по внос

Какво представлява?

Обработка от УниКредит Булбанк на получени документи по вноса и тяхното предаване на вносителя/купувача – клиент на банката, срещу плащане или ангажимент за плащане на падеж от него, или без заплащане, в съответствие с инструкции, получени от банката на износителя, която обикновено се намира в чужбина.

Предимства

  • Не се налага блокиране на средства на клиента за обезпечение, преди настъпване на договорения с износителя срок за плащане.
  • Опростена и бърза процедура клиентът трябва единствено да инструктира банката да плати стойността на получените документи от посочена от него сметка.
  • По-малко разноски в сравнение с тези по акредитив.
  • Наличие на документално доказателство за експедирана от продавача стока.

Важно: След като сте дали своето съгласие за документарно инкасо по внос в никакъв случай не трябва да плащате сумата за инкасото директно на продавача чрез платежно нареждане! Ако направите това, трансферът ще бъде извън реда за инкасото и банката няма да може да освободи документи без допълнителното разрешение от банката на износителя.

За кого е предназначен?

Вносители на широка гама стоки от доставчици, с които обичайно имат предишни бизнес сделки. Износителят счита разплащането със свободен превод за твърде рисковано, а за вносителят акредитивът е неприемлив.

Често задавани въпроси

Не. При инкасо-внос УниКредит Булбанк получава и предава документи в съответствие с инкасовите инструкции, получени от банката на продавача.

УниКредит Булбанк в ролята на Инкасираща банка, предоставя документите на клиента (вносител на стоки) срещу плащане или акцепт на менителница от негова страна, или при други условия, посочени  от банката на продавача.

При документарните инкаса внос, банката само обработва документите при условията посочени в инкасовото нареждане и  не носи никакъв  ангажимент за тяхното плащане. 

Единствено в случай че е изрично разрешено от инкасовото нареждане.

За разлика от документарните акредитиви, при инкасо внос инкасиращата банка няма ангажимент да проверява съответствие на документите с цел получаване на указания.

Не се налага блокиране на средства на клиента за обезпечение, преди настъпване на договорения с износителя срок за плащане

Да, по искане на износителя към банката-предявител.

Сходни продукти

Допълващи продукти