Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Програма „ФМФИБ Възстановяване“ - приключила програма*

 • 80% гаранционно покритие
 • Без допълнително обезпечение
 • Заяви за секунди
 • Бързо одобрение
 • Без гаранционна такса

Програма „ФМФИБ Възстановяване“ - приключила програма*

Как действа гаранционният инструмент?

Програма на Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД (ФМФИБ) за гарантиране на портфейл от кредити по Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID 19.

 

Какви са условията?

 • Подходящ за инвестиционен кредит, стандартен кредит за оборотни средства, револвиращ кредит
 • Максималният размер на кредит по Програмата не може да превишава 70% от приходите на предприятието за 2019 г. или 2020 г.
 • Максимален размер на експозиция към кредитополучател и свързани лица – 3 000 000 лв., като се спазват ограниченията за оборот и праговете под режим De Minimis.
 • Процент на покритие на гаранцията – 80%
 • Кредитите се предоставят без допълнително обезпечение, освен лична гаранция от собствениците и/или залог на вземания
 • Рефинансиране не се допуска
 • Прилагане на гратисен период по главница до 12 месеца само за инвестиционни или стандартни оборотни кредити
 • Максимален срок на издължаване – до 84 месеца, но не по-късно от 30.04.2031 г.
 • Минимален срок на кредиита – 12 месеца

Предимства

 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори* (с изключение на тези, които са в несъответствие с националното законодателство, включително в противовес на опазване на околната среда )
 • Улеснен достъп до финансиране
 • Бърза процедура за одобрение
 • Облекчени изисквания за допълнително обезпечение

 

За кого е предназначен продуктът?

Микро, малки и средни предприятия (с персонал до 249 души, активи до 84 млн. лв. и годишен оборот до 97,5 млн. лв.) представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, и със седалище и адрес на регистрация на територията на Република България.

 

EU-regional-dev-fund-logo-bg.png
fund-of-funds-logo-bg.png
Human-resources-development-logo-bg-2.png

Средствата са предоставени от Фонда на фондовете по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.

 • Ограничения за дейности извън обхвата на режим de Minimis - с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.)
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Не, кредитът не може да бъде гарантиран по друга гаранционна схема.

Кандидатстване

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна