Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Гаранционна схема Documentary Finance Facility - приключила програма*

 • 80% гаранционно покритие
 • Облекчени изисквания за обезпечение
 • Заяви за секунди
 • Бързо одобрение
 • Без гаранционна такса

Гаранционна схема Documentary Finance Facility - приключила програма*

Какви са условията?

 • Подходящ за нови кредити, отпуснати в рамките на периода на включване, стандартен кредит за оборотни средства, кредити под условие за издаване на банкови гаранции и мноогоцелеви кредитни линии за поемане на други кредитни ангажименти.
 • Максимален размер на обща експозиция към кредитополучател и свързани лица – 3 000 000 EUR като се спазват ограниченията за оборот и праговете под режим De Minimis.
 • Процент на покритие на гаранцията – 80%
 • Рефинансиране не се допуска
 • Максимален срок на кредити - 31.07.2025 г .
 • Минимален срок е приложим от 6 месеца за трансакции, които не са свързани с издаването на акредитиви или банкови гаранции.
 • Краен срок за кандидатстване - 18.12.2023 г.
 • Максимална сума за кредит е 1 875 000 евро или равностойността в лева. 

Предимства

 • Приложим за компании с дейност от всички икономически сектори* (с изключение на тези, които са в несъответствие с националното законодателство, включително в противовес на опазване на околната среда).
 • Улеснен достъп до финансиране
 • Бърза процедура за одобрение
 • Облекчени изисквания за допълнително обезпечение

За кого е предназначен продуктът?

Микро, малки и средни предприятия (с персонал до 249 души, активи до 84 млн. лв. и годишен оборот до 97,5 млн. лв.) или Малко предприятие със средна пазарна капитализация, което не е МСП, с брой на персонала до 499 души и нетни приходи от продажби до BGN 195.5 млн. и/или стойност на дълготрайните активи до BGN 168 млн., представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, с дейност във всички сектори на икономиката, освен традиционно забранените недопустими за финансиране дейности, и със седалище и адрес на регистрация на територията на Република България.

Mинистерството на икономиката.jpg
ЕИФ.jpg

Транзакциите се ползват с подкрепата от Механизма за гарантиране на финансови документи, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България с национални средства, получени като препостъпване от операции по Инициативата JEREMIE.

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте запитване чрез формата за контакт.

 • Ограничения за дейности извън обхвата на режим de Minimis - с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.)
 • Дейности, които са в несъответствие с националното законодателство, включително за опазване на околната среда.
 • Дейности свързани с измама, нелегална дейност и други подобни практики, проверени съгласно вътрешните правила и процедури на УниКредит Булбанк.
 • Други забранени от закона дейности.

Не, кредитът не може да бъде гарантиран по друга гаранционна схема.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна