Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредит срещу залог на субсидии

Финансиране на разходи за обичайна дейност на земеделски стопани, подпомагани чрез Държавен фонд „Земеделие“ по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Кредит срещу залог на субсидии

Срок на кредита

Икона

Съобразен със сроковете за получаване на субсидията.

Размер

Икона

До 100% от общия размер на очакваната субсидия на база подадено Заявление за подпомагане.

Собствено участие

Не се изисква

Обезпечение

Икона
  • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за подпомагане очаква да получи по съответните схеми и мерки.
  • Друго, приемливо за банката обезпечение.

Издължаване

Икона

Еднократно или на части при изплащане на субсидията.

Усвояване

Икона

Еднократно или на траншове.