Кредит срещу залог на субсидии

Финансиране на разходи за обичайна дейност на земеделски стопани, подпомагани чрез Държавен фонд „Земеделие“ по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Срок на кредита

Съобразен със сроковете за получаване на субсидията.

Размер

До 100% от общия размер на очакваната субсидия на база подадено Заявление за подпомагане.

Собствено участие

Не се изисква

Обезпечение

  • Залог на вземане върху средствата, които кандидатът за подпомагане очаква да получи по съответните схеми и мерки.
  • Друго, приемливо за банката обезпечение.

Издължаване

Еднократно или на части при изплащане на субсидията.

Усвояване

Еднократно или на траншове.