Лични данни при регистрация за информационен бюлетин

УниКредит Булбанк АД е вписан като администратор на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни.

В случай че сте избрали да се регистрирате на сайта www.unicreditbulbank.bg на УниКредит Булбанк АД и да използвате предоставяната чрез него информация, се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), email, пол, местожителство и друга лична информация според спецификата на информацията, която желаете да получавате.

Предоставените от вас данни и събраната информация в сайта www.unicreditbulbank.bg, във връзка с поисканите от вас услуги, ще се съхраняват, използват и обработват:

  • За целите на идентификация и обработка на попълнен и подаден от Вас онлайн формуляр с искане за получаване на информация чрез формата за контакт на сайта www.unicreditbulbank.bg;
  • За осъществяване на връзка с Вас като клиенти на УниКредит Булбанк АД;
  • За изпращане на информационен бюлетин/текуща информация с актуални предложения и инициативи за банкови продукти и услуги на УниКредит Булбанк АД;
  • С цел подобряване на обслужването и проучване на клиентската удовлетвореност;
  • За целите на директния маркетинг;
  • За статистически цели.

УниКредит Булбанк АД, при спазване на изискванията на закона, може да разкрива предоставените от Вас лични данни в сайта www.unicreditbulbank.bg на следните категории трети лица, вписани като администратори на лични данни: на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица подизпълнители на банката; на свързани с банката лица, в т. ч. и в случаите, когато те принадлежат към същата банкова група.

В случай че не сте съгласни и не желаете да предоставите данните си във формуляра на сайта www.unicreditbulbank.bg, както и ако впоследствие се откажете да ги предоставяте,  УниКредит Булбанк АД няма да Ви предостави и Вие няма да получавате информационен бюлетин/текуща информация с актуални предложения и инициативи за банкови продукти и услуги на УниКредит Булбанк АД.

Всяко лице, предоставило личните си данни за съхранение, използване и обработка в сайта www.unicreditbulbank.bg на УниКредит Булбанк АД, има право: на достъп до личните си данни; да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД; да възрази срещу обработването им, включително за целите на директния маркетинг, използването и разкриването на личните си данни на трети лица.  Ако вече не желаете личните ви данни да бъдат съхранявани, обработвани или разкривани на трети лица и да получавате информационен бюлетин от УниКредит Булбанк АД натиснете тук.

УниКредит Булбанк АД не гарантира достоверността на личните данни, попълнени чрез сайта. Истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило.

Отписване от бюлетин за индивидуални клиенти