Илюстративен пример на погасителен план

за ипотечен кредит в случай че изберете отсрочване на вноските по главница и лихва за срок от 9 месеца и удължаване на срока на кредита с 9 месеца

Текущ погасителен план преди прилагане на гратисен период по кредита:

  • Остатъчен дълг по главница (включително просрочена главница) в размер на BGN 182 292.43;
  • Размер на погасителната вноска по кредита, със застрахователната премия – BGN 831.35*;

По време на гратисният период, кредитополучателят не заплаща вноски по главницата и не дължи възнаградителна лихва, а само премия по застраховка Живот. Вместо възнаградителна лихва, по време на гратисния период кредитополучателят дължи фиксирано отложено плащане с възнаградителен характер. След изтичане на гратисният период, погасителният план по кредита, ще изглежда по следния начин ->

 

 

 

Погасителен план след изтичане на гратисния период за главница и лихва за 9 месеца:

  • Остатъчен дълг по главница (включително просрочена главница) в размер на BGN 182 292.43;
  • Дължима месечна погасителна вноска след изтичане на гратисния период за главницата до крайния падеж на кредита (включваща вноските по: главницата, възнаградителната лихва, застрахователната премия по застраховка „Живот“, разсроченото фиксираното отложено плащане с възнаградителен характер - BGN 842.45**.

Информация за Вашия индивидуален погасителен план, както и за погасителен план по кредит, който е различен от ипотечен можете да получите на 02 9337 257, на 0 700 184 84 или на кратък номер 184 84 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.


* размерът на погасителната вноска е изчислен на база годишен лихвен процент по кредита 2.7%.

** фиксирано отложено плащане с възнаградителен характер – дължимо вместо възнаградителната лихвата по кредита по време на гратисния период и платимо след изтичането на гратисния период линейно до крайния падеж на кредита, едновременно с дължимата погасителна вноска по кредита (анюитетна, за главница, за възнаградителна лихва). Фиксираното отложено плащане с възнаградителен характер се формира на база остатъчния дълг по кредита и фиксиран лихвен процент, приложим за гратисния период, равен на стойността на начислявания по кредита променлив годишен лихвен процент към датата на предоставяне на гратисния период. Илюстративният пример е изготвен на база годишен лихвен процент по кредита 2.7%.