Мерки за клиенти във връзка с Covid-19

Здравето и благополучието на клиентите и служителите са ключов приоритет за УниКредит Булбанк. Тук ще намерите информация по всички въпроси, които Ви интересуват, както и за предприетите мерки от страна на банката във връзка с Covid-19.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

УниКредит Булбанк ще подкрепи клиентите си, засегнати от кризата с COVID-19

Банката има готовност да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения.

За кого се отнася?

Кредитополучатели на банката, с изключение на кредитни институции, които:

 

 • Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор, във връзка с пандемията от СOVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.
 • Са сключили договора си за кредит преди 31.03.2020 г.
 • Имат някакво кредитно задължение, в това число: потребителски или ипотечен кредит, фирмен заем, кредитна карта, овърдрафт и др.
 • Към 1 март 2020 имат само редовно обслужвани задължения или с просрочие не повече от 90 дни.

 

Колко и какви вноски могат да бъдат отсрочени?

Механизмите* за отсрочване, предлагани от УниКредит Булбанк на клиентите, са:

 

но не по-късно от 31.03.2021 г. Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.


Илюстративен пример на погасителен план, в случай че изберете отсрочване на вноските по главница и лихва за срок от 6 месеца и удължаване на срока на кредита с 6 месеца можете да видите тук.

но не по-късно от 31.03.2021 г. Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора. След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, вкл. неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.


Информация за Вашия индивидуален погасителен план, можете да получите на 02 9337 260, на 0 700 184 84 или на кратък номер 184 84 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.

 • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г.
 • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва, съгласно първоначалния договор.
 • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г. дължимата месечна лихва по кредит-овърдрафт се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането й се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Възможната подкрепа от Банката към Вас и Вашия бизнес не се изчерпва с изброените по-горе три механизма. Екип от експерти на Банката биха могли да отговорят на всички Ваши въпроси и при необходимост ще анализират възможностите, свързани с индивидуални решения. Свържете се с нас на специално разкрития номер 02 9337 260, на 0 700 184 84 или на кратък номер 184 84 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.


*Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на банката и клиентите й.

ВАЖНО: Искането може да включва, както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж. Датата, на която е направено искането на клиента да ползва отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, който не може да превишава 6 месеца (но не по-късно от 31.03.2021 г.), включващи и евентуални минали непогасени падежирали вноски.

Как се кандидатства за отсрочване?                                                            

ВАЖНО! Кандидатстването за отсрочване не изисква посещение във филиал на УниКредит Булбанк. То може да бъде направено изцяло като се свържете с Вашия обслужващ банкер или през дигиталните канали на банката.

Достатъчно е да попълните онлайн формата - за индивидуални клиенти или юридически лица. След подаване на заявката, наш консултант ще се свърже с Вас, за потвърждение на предоставените данни.

В случай че не отговорите на три последователни обаждания от страна на служител на банката, вашата заявка се счита за невалидна и следва да се свържете със служители от Центъра за контакт с клиенти за регистрирането на повторна заявка.

На Ваше разположение, за да обсъдите отсрочването, са и служителите от Центъра за контакт за клиенти на банката, на специално разкрития номер за подаване на искания по телефон 02 9337 260, на 0 700 184 84 или на кратък номер 184 84 за местни мобилни оператори според тарифния Ви план.


При необходимост от информация за подхода, спрямо факторинг продуктите, клиентите на УниКредит Факторинг ЕАД, могат да адресират своя обслужващ мениджър корпоративни клиенти в дружеството.

Какви са сроковете ?

 

 • Заявлението за отсрочване трябва да бъде подадено до 23.09.2020 г. – като се свържете с Вашия обслужващ банкер, чрез онлайн формата или по телефон. 

 • Гратисният период е с максимален срок до 6 месеца, който изтича най-късно до 31.03.2021 като всеки клиент има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план

Банкиране по време на COVID-19: 

Отговори на най-често задаваните въпроси от клиенти

Здравето и благополучието на Вас, нашите клиенти, и на колегите ни е основен приоритет за нас. За да гарантираме, че услугите ни остават достъпни за клиентите без прекъсване, въведохме редица предпазни мерки в нашите офиси и клонове.  Политиките и процедури са в съответствие с препоръките на здравните власти и с насоките на Световната здравна организация.

УниКредит Булбанк следи ежедневно ситуацията,  действа винаги в интерес на всички и прави правилните неща. Пазете се и бъдете здрави!

Актуална информация за работещите филиали е достъпна на сайта на банката в картата с локации. На същото място е и картата с банкомати. По препоръките на здравните власти и за ваша собствена сигурност, Ви съветваме да  ограничите посещенията във филиалите, освен ако не е крайно наложително. В тези случаи спазвайте препоръчаната дистанция от 2 метра от всички останали посетители. Силно Ви препоръчваме да носите маска, с която да покривате зоната около устата и носа.

Важно! Ако искате да получите информация за състояние по кредит, да наредите превод или да проверите постъпленията и салдото по сметката си, не е необходимо да посещавате филиал. Можете да получите тази информация и да извършвате редица банкови операции по всяко време, като използвате приложението ни за мобилно банкиране – Булбанк Мобайл.

Здравето и благополучието на Вас, нашите клиенти, и на колегите ни е основен приоритет за нас. Промяна в работното време на някои филиали дава възможност да осигурим допълнително време за почистване и дезинфекция. В допълнение сме разделили екипите във филиалите по начин, който ни позволява да Ви обслужим, като в същото време помагаме за предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Клиенти на някои от филиалите могат да бъдат пренасочвани към други близки клонове, ако филиалът трябва да бъде временно затворен за цялостно почистване.

За да гарантираме, че услугите ни остават достъпни за клиентите без прекъсване, въведохме редица предпазни мерки в нашите офиси и клонове.  Политиките и процедури са в съответствие с препоръките на здравните власти и с насоките на Световната здравна организация.

 • На всички служители, работещи на първата линия във филиалите, са осигурени предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти и указания за правилното им ползване.
 • Във филиалите се извършва допълнително почистване и дезинфекция.
 • В част от локациите сме осигурили допълнителни предпазни стъкла между клиентите и колегите и продължаваме да доставяме  нови такива в мрежата.
 • УниКредит Булбанк увеличи от 50 лева на 100 лв лимита за безконтактно плащане без въвеждане на ПИН. Така в 9 от 10 плащания на клиентите не им се налага да докосват ПОС терминалите при търговец.
 • Препоръчваме на клиентите над 60 години да ползват филиалите само сутрин до 10:30 часа , а на останалите при възможност да банкират след това.
 • Препоръчваме на клиенти и колеги да спазват 2 метра дистанция помежду си според насоките на здравните власти.
 • Силно препоръчваме на клиентите при необходимост да посетят филиал да покриват носа и устата си с маска.
 • Клиентите на УниКредит Булбанк имат достъп до широк набор от банкови услуги по сигурен и бърз начин и без да е необходимо посещение на филиал: през  Булбанк МобайлБулбанк Онлайн и Центъра за контакт с клиенти.
 • С изключение на нашите колеги на първа линия във филиалите, банката даде възможност и условия на голяма част от хората да работят от вкъщи, като по този начин намаляваме допълнително възможността за разпространение на  COVID-19 без компромис с качеството на работа, и др.

Имаме много ясен протокол в случая, който цели да предпазва здравето на клиентите и служителите и да ограничи по-нататъшно разпространение на вируса. При положителен COVID-19 тест, изпълняваме стриктно препоръките на здравните власти и колегата би бил поставен в самостоятелна карантина за 14 дни. Като предпазна мярка локацията, в която е работил, подлежи на незабавно затваряне, почистване и цялостна дезинфенция. Ако става дума за колега от филиал, клиентите могат да бъдат временно насочени към друга близка локация. Банката има ангажимента да препоръча незабавна карантина и на всички клиенти или служители, с които колегата е имал контакт. Филиалът може да  бъде отворен отново само след пълна дезинфекция и с нов екип. Като предпазна мярка за неразпространение служителите в банката носят маски и ръкавици, ползват дезинфектанти, спазват препоръчаната дистанция и др. УниКредит прозрачно и публично съобщи за един случай на колега с положителен  COVID-19 тест, но не от филиал, а колега от дружеството за потребителско кредитиране, работещ в търговски обект, който не е собственост на банката. Бяха взети всички мерки спрямо насоките на здравните власти.

Ако бъдем уведомени, че в наш офис или филиал е бил посетен  от човек, дал положителна проба за COVID-19, бихме приложили всички мерки, описани по-горе, както ако се разболее наш колега.

Не трябва. Активацията на Булбанк Мобайл е изцяло мобилна. Не се  налага посещение във филиал. Трябва само да минете през следните стъпки:

 • Свалете и инсталирайте на телефона си приложението Булбанк Мобайл от Вашия app store.
 • Влезте в приложението и изберете опцията „Стани клиент“.
 • Попълнете кратката форма, която ще се появи на екрана. Възможно най-бързо с Вас ще се свърже оператор от Центъра за контакт с клиенти, за да финализирате активацията.

Позвънете директно на 15 333 от вашия мобилен телефон, за да получите нужното съдействие за активиране на услугата.

Можете да направите проверка и без да посещавате филиал и дори без да се обаждате в Центъра за контакт с клиенти. През приложението Булбанк Мобайл можете да проверите дали е извършена трансакция с дебитната ви карта, дори да е платено в същия ден. Как може да направите това: Влезте в своя Булбанк Мобайл и отидете в меню „Карти“. След това изберете картата, с която сте извършили плащането, и на екрана ще излезе информация със сумите на трансакциите, които сте извършили до момента.

Пълна информация с новини, с актуални предложения за подкрепа на клиентите и реалния бизнес, с информация за клоновата мрежа е достъпна на сайта на УниКредит Булбанк www.unicreditbulbank.bg. Сайтът се актуализира непрекъснато.

Тук можете да се информирате как да се предпазите от фишинг атаки, за даренията на УниКредит Булбанк в борбата срещу COVID-19 за закупуване на техника, маски и оборудване на лаборатории  и др.

В блога на банката можете да видите как да бъдете защитени онлайн, съвети как да работим по-ефективно от вкъщи и др.

Чрез обаждане в Центъра за контакт с клиенти на телефон 0700 1 84 84 или 1 84 84 от мобилен телефон можете:

 • Да получите допълнителна информация относно използваните от вас карти, кредити, сметки и спестявания.
 • Да получите следпродажбено съдействие относно всички използвани  продукти и услуги.
 • Да кандидатствате за кредит дистанционно, да заявите нова банкова карта или сметка.
 • Да активирате мобилно банкиране и много други и др.

За контакт с нашите колеги имаме множество вътрешни канали, по които ежедневно достигаме с актуална информация.

Да! УниКредит е солидна банка със стабилни показатели, ангажирана да предоставя банкови услуги и подкрепа на реалната икономика във всички държави, където работи, включително и в България. Както винаги, можете да разполагате с парите си от банкомат или да теглите от филиал на банката по стандартен начин. За банкови операции и плащания Ви препоръчваме да ползвате дигиталните канали, където е възможно. Най-сигурното място за парите Ви остава по сметката в банката.

В условията на извънредна ситуация, вследствие на COVID-19, е възможно да не получите закупена с Вашата карта стока или конкретна услуга. Като Ваш партньор бихме искали да ви уверим, че ще се опитаме да защитим Вашите интереси и разрешим възникнал спор, но за целта са необходими и няколко стъпки от Ваша страна:

 • Преди подаване на формуляр за рекламация, моля внимателно да се запознаете с условията, с които сте се съгласили при закупуване на стоката/услугата;
 • Прочетете информацията, предоставена на сайта на търговеца и възможностите за възстановяване на суми от трансакции или предоставени алтернативи, например ваучери;
 • Опитайте се да разрешите спорът директно с търговеца и му  предоставете достатъчно време за отговор;
 • В случай, че търговецът Ви предложи възстановяване на средствата, е възможно това да отнеме повече време от обичайното, поради завишен брой искания;
 • Възможно е да има допълнителни законови ограничения за оспорване на трансакции в страната, в която се намира търговецът, вследствие извънредната ситуация.

В случай, че не успеете да разрешите въпроса директно с търговеца, и при валидно основание, може да подадете формуляр за рекламация дигитално или във филиал на банката и ние ще се опитаме да разрешим въпроса с отсрещната страна. Моля предоставете всички релевантни документи и кореспонденция по случая.

При възникнали въпроси, сме на Ваше разположение.

Актуална информация

Изтеглете безплатно

Булбанк Мобайл

Открийте сметка, управлявайте средствата си и банкирайте изгодно изцяло през телефона си, без да посещавате клон.

Научете повече