Уведомление за промени в Тарифа за юридически лица в сила от 25.11.2019

  • 25.09.2019
  • в сила от 25.11.2019
  • Тарифа

Уведомление за промени в Тарифа за юридически лица в сила от 25.11.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 25.11.2019г., УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД променя Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци, както следва:

1. В Раздел I Сметки отпадат: т. 1.4.3. такса за обслужване при средномесечно салдо под минималното и т. 1.4.4. такса за обслужване на сметка със Златен IBAN при средномесечно салдо под минималното.

2. В Раздел I Сметки, се променят: точка 1.4.1. такса за обслужване при средномесечно салдо над минималното и точка 1.4.2. такса за обслужване на сметка със Златен IBAN при средномесечно салдо над минималното.