Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на терминално устройство ПОС - 19.03.2023

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 19.01.2023
  • Проверка икона в сила от 19.03.2023
  • Текст файл икона Карти

Уведомление за предстоящи промени в ОУ за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на терминално устройство ПОС - 19.03.2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.03.2023 г. влизат в сила промени в Oбщите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на терминално устройство ПОСа, както следва:

Предоставяне на възможност за приемане на платежни и предплатени карти с бранда UnionPay за осъществяване на безналично плащане на терминално устройство ПОС;

Уреждане на възможността Банката да отправя до клиента уведомления/предизвестия и чрез електронно изявление;

Предоставянето на възможност обслужваното от Банката реално терминално устройство ПОС да бъде собственост на клиента и съответна промяна в относимите разпоредби на Общите условия;

Предоставяне на възможност за използване на софтуерно терминално устройство ПОС (еПОС), включване на дефиниция за софтуерно терминално устройство ПОС и Инструкция за инсталиране и приемане на плащания с платежни и предплатени карти Visa и MasterCard чрез софтуерно терминално устройство ПОС;

Уреждане на правото на Банката да ограничава кръга от брандове платежни и предплатени карти, които могат да бъдат приемани на софтуерно терминално устройство ПОС (еПОС);

Допълване и редактиране на текста на т. 6 от раздел I, уреждащ прекратяването на договора за обслужване на разплащания с платежни и предплатени карти на терминално устройство ПОС;

Редакционни промени за по-кратък и ясен изказ на текстове от документа.

Пълният текст на променените Общи условия можете да намерите по-долу.


С предоставянето на настоящото уведомление „УниКредит Булбанк“ АД изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.