Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Юридически лица - в сила от 08.03.2021

  • 08.01.2021
  • в сила от 08.03.2021
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за Юридически лица - в сила от 08.03.2021

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 08.03.2021 г. влизат в сила следните изменения в Тарифа на УниКредит Булбанк АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифата):

1. Промени в Раздел III: Плащания и директен дебит

Повече информация ще намерите в приложения файл.


С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ви пожелава бъдещи успехи в работата и ползотворна съвместна дейност!