Уведомление за промени в методологията за изчисляване на лихви по кредити за физически лица, считано от 01.07.2018

  • 28.06.2018
  • в сила от 01.07.2018
  • Тарифа

Уведомление за промени в методологията за изчисляване на лихви по кредити за физически лица, считано от 01.07.2018

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви,  че съгласно официално съобщение на Българска народна банка индексът "СОФИБОР" спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

Съгласно одобрен от „УниКредит Булбанк“ АД План за действие, в случай че даден бенчмарк се промени съществено или спре да се изготвя, в съответствие с Регламент (EC) 2016/1011, "СОФИБОР" се заменя с нов лихвен индекс  „Осреднен депозитен индекс“ („ОДИ“), като промяната е валидна за всички договори за кредити в лева, които са отпуснати преди и след 01.07.2018 г.